J-109-2002: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Erstattet av: J-8-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.05.2002

Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 29. mai 2002 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske etter reker og sjøkreps § 3, bestemt:

  I

  I forskrift av 14. september 2000 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål gjøres følgende endringer:

  § 15 annet ledd oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM UTFORMING OG INNMONTERING AV SORTERINGSRIST I REKETRÅL

  Fiskeridirektoratet har den 14. september 2000 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske etter reker og sjøkreps § 3, forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6 og forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6, bestemt:

  KAP. 1  FELLES BESTEMMELSER

  § 1 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 19 mm.

  § 2 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen, og at midten på risten er festet til leisene, eller til den naturlige midten på forlengelsen dersom det kun er en leis. Sorteringsristen monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse i de tilfeller der forlengelsen har samme omkrets som fiskeposen.

  § 3 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapet.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være  lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  § 4 Sorteringsrist av plast

  Ved bruk av sorteringsrist laget i plast skal spesifikasjonene inntatt i punktene 1-4 i vedlegg 1, del A følges.

  Spesifikasjon fra produsent om plastmateriale i sorteringsristen skal foreligge ombord i fartøyet og skal til enhver tid kunne forevises ved kontroll. Spesifikasjonene skal kunne sammenlignes med kravene i vedlegg 1, del A, punkt 1.

  Plastmateriale som ikke kan dokumenteres å ha verdier tilsvarende spesifikasjonene i vedlegg 1, del A pkt. 1, kan godkjennes for bruk dersom Teknologisk Institutt etter testing av materialet finner at materialet tilfredstiller gjeldende krav.

  KAP. 2 STANDARD RIST

  § 5 Sorteringsristens lengde og bredde

  Ved bruk av «standard rist» skal sorteringsristens lengde og bredde være som følger:

   a) rist av metall:

  Rist laget i metall (aluminium eller stål skal benyttes) skal ikke overstige 1,5 meter i  lengde.

  Sorteringsristens bredde skal ikke overstige 1,3 meter.

  b) rist av plast:

  Rist laget i plast skal ikke overstige 1,5 meter i lengde.

  Sorteringsristens bredde skal ikke overstige 1,5 meter.

  § 6 Helningsvinkel

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 7 Ledetunnel/ledepanel

  Avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel skal være minst 50 cm.

  Maskevidden i ledetunnel/ ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

  § 8 Rammetykkelse og spiletykkelse

  Sorteringsristens rammetykkelse på standard metallrist skal være minimum 20 mm i diameter.

  Sorteringsristens spiletykkelse skal være minimum 12 mm i diameter når det benyttes aluminium. Ved bruk av stål skal spile-tykkelsen være minimum 10 mm i diameter.

  Sorteringsristen skal ha minimum 2 tverrbånd, med minimum samme tykkelse som spilene.

  § 9 Støttekjetting eller støttetau

  Dersom en velger å benytte støttekjetting eller støttetau for å stabilisere vinkelen på risten, skal lengden av kjettingen eller tauet være minimum like lang som lengden fra ristens festepunkt i leis til kjettingen eller tauet sitt festepunkt på leis, pluss halve ristens innmonteringslengde målt langs langs leis.

  Støttekjettingen eller støttetauet festes minimum 1,6 meter foran risten målt fra ristens festepunkt på leis til kjettingen eller tauet sitt festepunkt på leis.

  KAP. 3  LANG RIST

  § 10 Sorteringsristens lengde og bredde

  Ved bruk av «lang rist» skal sorteringsristens lengde og bredde være som følger:

  a) rist av metall:

  Rist laget i metall (aluminium eller stål) skal være 2,5 meter i lengde.

  Sorteringsristens bredde skal ikke overstige 1,3 meter.

  b) rist i plast:

  Rist laget i plast skal ikke overstige 2 meter i lengde.

  Sorteringsristens bredde skal ikke overstige 1,5 meter.

  § 11 Helningsvinkel

  Helningsvinkelen på lang metallrist skal ikke overstige 30°. Helningsvinkelen på lang plastrist skal ikke overstige 50°.

  § 12 Ledetunnel/ledepanel

  Avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel skal være minst 100 cm.

  Maskevidden i ledetunnel/ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

  § 13 Rammetykkelse og spiletykkelse

  Sorteringsristens rammetykkelse på lang metallrist skal være minimum 20 mm i diameter.

  Sorteringsristens spiletykkelse skal være minimum 12 mm i diameter når det benyttes aluminium. Ved bruk av stål skal spile-tykkelsen være minimum 10 mm i diameter.

  Sorteringsristen skal ha minimum 2 tverrbånd, med minimum samme tykkelse som spilene.

  § 14 Støttekjetting eller støttetau

  Dersom en velger å benytte støttekjetting eller støttetau for å stabilisere vinkelen på risten, skal lengden av kjettingen eller tauet være minimum like lang som lengden fra ristens festepunkt i leis til kjettingen eller tauet sitt festepunkt på leis, pluss halve ristens innmonteringslengde målt langs leis.

  Støttekjettingen eller støttetauet festes minimum 2 meter foran risten målt fra ristens festepunkt på leis til kjettingen eller tauet sitt festepunkt på leis.

  KAP. 4 IKRAFTTREDELSE

  § 15 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av21. mars 1997 og 13. juli 2000 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.