J-108-2020: (Utgått) Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-79-2020

Erstattet av: J-191-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.07.2020

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 .

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33 fjerde ledd skal lyde:

   

  Det er kun lov å fangste snøkrabbe med teiner. Hvert fartøy kan fangste med maksimalt 9 000 teiner.

  § 43 nr. 39 skal lyde:

  Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

  39. Snøkrabbe                                                                                     9,5 cm

  § 73 sjette ledd skal lyde:

  Teiner som benyttes til fangst av snøkrabbe skal merkes også når det drives fangst utenfor området angitt i første ledd. Teinen i hver ende av teinelenken skal være merket med fartøyets registreringsmerke. Merking utføres ved å feste en merket garnring på teinen. Det er ikke nødvendig å benytte vak.

  II

  Forskriften trer i kraft 10. juli 2020.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: