J-107-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-82-2017

Erstattet av: J-144-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.07.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. juli 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, og lov lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 12,15, 16, 22, 23, 39 og 59

   I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres det følgende endringer:

  § 28 a oppheves.

  § 33 fjerde ledd (endret) skal lyde:
  I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista. På kyststrekningen nord for Varnes fyr på Lista kan det fra et mekreregistrert fartøy ikke benyttes mer enn 400 teiner og ruser til sammen. Redskapsbegrensningene i dette ledd gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

  § 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:
  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder og tidsrom:

  a) Sør for 62° N fra og med 1. januar til 17. juli kl. 0800.

  b) Nord for62° N fra og med 1. januar til 31. juli kl. 0800.

  § 34 femte ledd (ny) skal lyde:
  Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoene i fjerde ledd etter råd fra Havforskningsinstituttet.

  § 48 første ledd nr. 1 (endret) skal lyde:
  1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen. Leppefisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven skal straks slippes tilbake i sjøen på en slik måte at fisken finner tilbake til sitt naturlige miljø og unngår å bli skadet.

  § 48 annet ledd nr. 1 (endret) skal lyde:

  1. Fisk fanget med teiner og ruser. Leppefisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven skal straks slippes tilbake i sjøen på en slik måte at fisken finner tilbake til sitt naturlige miljø og unngår å bli skadet.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------------------

  TH/MKB

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: