Skjul søk

J-104-2013: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai i 2013

Erstatter: J-229-2012

Erstattet av: J-250-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.05.2013

Gyldig til: 01.01.2014

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai i 2013

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 30. april 2013 med hjemmel i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann og silkehai i 2013 § 5 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift 19. desember 2012 om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai i 2013 gjøres følgende endring:

  § 3 fjerde ledd (endret):

  Ved landing av brugde, pigghå, håbrann og silkehai som bifangst skal det på landings- og sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann og silkehai i 2013

  Fiskeri- og kystdepartementet har 19. desember 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 13, 15, 16, 22 og 36 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og i internasjonalt farvann i ICES-statistikkområdene I-XIV.

  For utlendinger og utenlandske fartøy gjelder forskriften i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Forbudet gjelder også fritidsfiske.

  Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde, håbranneller silkehai,skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen.Det gjelder ikke ilandføringsplikt for død eller døende brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

  § 3 Bifangst

  Uten hinder av forbudet i § 2 første ledd kan fartøy som fisker med garn og line ha inntil 15 % bifangst av pigghå. Dette gjelder likevel ikke for fartøy som fisker med garn og line etter torsk og hyse nord for 62°N, samt fiske etter pelagiske arter i virkeområdet etter § 1.

  Avregning etter første ledd regnes ut fra samlet fangst i hele perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni 2013 og samlet fangst i hele perioden 1. juli til og med 31. desember 2013.

  Ved lovlig bifangst som nevnt i første ledd gjelder forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk tilsvarende.

  Ved landing av brugde, pigghå, håbrann og silkehai som bifangst skal det på landings- og sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.

  § 4 Overvåkningsfiske

  Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder til og med 31. desember 2013.

  Publisert: 30.04.2013