J-103-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-76-2010

Erstattet av: J-105-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.05.2010

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 10. mai 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres det følgende endringer:

  § 45 femte ledd (nytt) skal lyde:

  (5) Minstemål fastsatt i § 43 gjelder ikke fiske med håndsnøre i forbindelse med arrangementer som skjer i regi av fiskerforeninger, og hvor barn og unge er målgruppe.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (360,30 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)