J-103-2003: (Utgått) Forskrift om satelittbasert overvåkning av fiske- og fangtsfartøyers aktivitet i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstattet av: J-40-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.03.2003

Forskrift om satelittbasert overvåkning av fiske- og fangtsfartøyers aktivitet i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 26. mars 2003, i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards
  territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 10, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske eller fangst i ervervsøyemed.

  § 2 Sporing

  Fartøy som nevnt i § 1 over 24 meter største lengde og som oppholder seg i Svalbards territorialfarvann og indre farvann skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet eller være underlagt sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet.

  Sporingsutstyret skal automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form minst 1 gang per time.

  Meldingen skal inneholde følgende:

  a) entydig identifikasjon av fartøyet,

  b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,

  c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

  d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

  § 3 Utstyr

  Fartøyet skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet godta bruk av utstyr som ikke fyller de til enhver tid fastsatte krav til utstyr.

  § 4 Feil

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøyet minst hver 12. time sende slik melding via telefaks eller telegram. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding, som skal sendes uten unødig opphold.

  § 5 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske eller fangst i Svalbards territorialfarvann og indre farvann uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på feltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket eller fangsten eller starte fiske eller fangst på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3.

  § 6 Straff og inndragning

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet og tredje ledd. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

  HØ/EW