J-101-2018: (Utgått) Konsesjonsforskriften

Erstatter: J-246-2017

Erstattet av: J-37-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.05.2018

Forskrift om endring av forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

Innholdsfortegnelse:

   Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. mai 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 17, § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, 21, 28, 29 og 30, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 9-4.

   I

   I forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst gjøres følgende endringer:

   § 1-1 tredje ledd annet punktum (endret) skal lyde:

   Som havfiskefartøy regnes fiskefartøy som overstiger den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy slik den til enhver tid måtte være definert i deltakerforskriften.

   § 2-11 første ledd første setning (endret) skal lyde:

   Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse for fartøy som overstiger den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy slik den til enhver tid måtte være definert i deltakerforskriften, med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller makrell for fiske med fartøyet.

   § 2-18 (endret) skal lyde:

   § 2-18. (størrelsesbegrensning)

   Det kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse for fartøy som overstiger den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy slik den til enhver tid måtte være definert i deltakerforskriften.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

       Fastsatt ved kongelig resolusjon 13. oktober 2006 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 17, § 18 annet ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a, § 28, § 29 og § 30. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet, nå Nærings- og fiskeridepartementet.

  1. Generelle bestemmelser

  § 1-1 (krav om spesiell tillatelse)

  Ingen må uten spesiell tillatelse drive ervervsmessig fiske og fangst med trål, reketrål, ringnot eller seinot, eller drive ervervsmessig fangst av hval eller sel.

   Ved fiske med trål og reketrål, og ved hvalfangst og selfangst gjelder kravet om spesiell tillatelse for alle fartøy. Kravet gjelder likevel ikke tråling etter lodde og polartorsk med kystfiskefartøy, krepsetråling for fartøy som er 11 meter eller kortere, reketråling i området sør for 62 grader nord, og reketråling for fartøy som er kortere enn 19,81 meter. Kravet gjelder heller ikke tråling etter makrell, taggmakrell (hestmakrell), sild og havbrisling i Nordsjøen, eller tråling etter lodde og norsk vårgytende sild, for fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller har deltakeradgang for små ringnotfartøy og har adgang til å delta i fisket etter det aktuelle fiskeslaget. Kravet gjelder videre ikke tråling etter norsk vårgytende sild med kystfartøy som har deltakeradgang i dette fisket, og som er egnet, bemannet og utstyr for fiske med snurpenot, og heller ikke tråling etter makrell og nordsjøsild utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen for fartøy som har deltakeradgang i henholdsvis fisket etter makrell og fisket etter nordsjøsild.

   Ved fiske med ringnot og seinot gjelder kravet om spesiell tillatelse bare for havfiskefartøy. Som havfiskefartøy regnes fiskefartøy som overstiger den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy slik den til enhver tid måtte være definert i deltakerforskriften. Kravet gjelder ikke bruk av ringnot i fisket etter nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og havbrisling for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, og som har adgang til å delta i fisket etter det aktuelle fiskeslaget.

   Vilkårene for reketråling i området sør for 62 grader nord, og for kystfiskefartøys fiske med ringnot og seinot fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

   Kravet i deltakerloven § 12 om spesiell tillatelse for å nytte havfiskefartøy til ervervsmessig fiske og fangst gjelder ikke ut over det som følger av første ledd her og av forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  § 1-2 (søknad om spesiell tillatelse)

  Søknad om spesiell tillatelse skal oppfylle krav til søknad i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kapittel IV.

  § 1-3 (generelle kriterier for tildeling av spesiell tillatelse)

  Det kan bare tildeles spesiell tillatelse etter denne forskriften dersom et av vilkårene i deltakerloven § 17 første ledd er oppfylt. Det kan likevel tildeles spesiell tillatelse til å drive hvalfangst eller selfangst dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt.

  § 1-4 (driftskrav ved tildeling av spesiell tillatelse)

   Det er et vilkår for tildeling av spesiell tillatelse ved salg av fartøy for fortsatt drift eller ved oppgivelse av tilsvarende spesiell tillatelse fra annet fartøy, jf. deltakerloven § 17 første ledd bokstav b og c, at den som selger fartøyet eller oppgir tillatelsen har levert fangst i medhold av den aktuelle tillatelsen i løpet av inneværende kalenderår eller de to foregående. Dette driftskravet gjelder ikke for tildeling av:

  a) avgrenset nordsjøtråltillatelse
      b) norsk vårgytende sildtråltillatelse
      c) makrelltråltillatelse
      d) loddetråltillatelse
      e) kolmuletråltillatelse
      f) vassildtråltillatelse eller
      g) seinottillatelse.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra driftskravet hvis tildelingen skjer i forbindelse med bruk av en strukturkvoteordning.

  § 1-5 (forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse)

  Dersom fartøyet er forlist i løpet av de siste seks månedene eller planlegges solgt uten at eieren har anskaffet nytt fartøy, kan det gis tilsagn om tildeling av ny spesiell tillatelse for et ubestemt erstatningsfartøy til eieren av utskiftingsfartøyet.

  Slikt tilsagn gis med en varighet på to år, og kan bare forlenges dersom det er årsaker utenfor rederiets kontroll som medfører at erstatningsfartøy ikke er anskaffet innenfor fristen.

  Erstatningsfartøyet må oppfylle de vilkår som til enhver tid er fastsatt i eller med hjemmel i deltakerloven for fartøy med slik tillatelse.

  § 1-6 (tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i)

  Kvote fra fartøy en eier har eierandel i skal tilordnes eieren som følger:

  1. når eierandelen i et fartøy er over 50%, tilordnes eieren fartøyets kvote fullt ut,
  2. når eierandelen i et fartøy er mellom 20% og 50%, tilordnes eieren en forholdsmessig andel av fartøyets kvote, og
  3. når eierandelen i et fartøy er mindre enn 20%, tilordnes eieren ikke noe av fartøyets kvote.

  Bestemmelsen får anvendelse ved tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i etter §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 eller 4-5.

  § 1-7 (leiefartøy)

   Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd og ved kontrahering av nybygg kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte leiefartøy til å fiske i medhold av spesiell tillatelse tildelt etter denne forskriften.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

   Det er en forutsetning for tillatelse til å benytte leiefartøy ved kontrahering av nybygg at rederiet har forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse etter § 1-5, og at leiefartøyet ikke har fisket i henhold til annen leiefartøytillatelse i løpet av siste to år. Det er videre en forutsetning for slik tillatelse at rederiet enten har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år, eller bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest innen utløpet av inneværende kalenderår og kan dokumentere at levering av nybygg er forsinket som følge av forhold utenfor rederiets kontroll.

   Tillatelse til å benytte leiefartøy ved kontrahering av nybygg kan ikke gis lengre varighet enn utskiftingstillatelsens varighet. Tillatelse etter tredje ledd annet punktum første alternativ kan ikke gis ut over bindende avtalt dato for levering av nybygg. Tillatelse etter tredje ledd annet punktum annet alternativ kan ikke gis lengre varighet enn det er dokumentert forsinkelse.

  2. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål

  § 2-1 (torsketråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler torsketråltillatelse.

  Torsketråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter alle fiskeslag i de områder og til de tider departementet bestemmer.

  Tillatelsen gjelder ikke fiske med trål etter makrell, lodde, kolmule, vassild, sild eller fisk som skal anvendes til industrielt formål i området øst av 0-meridianen og sør for 64°N.

  § 2-2 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles torsketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 2500 m³.

  § 2-3 (ombordproduksjon)

  Uten særskilt tillatelse er det forbudt å drive ombordproduksjon på fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, dersom det er stilt vilkår om levering av fangst fra fartøyet, jf. forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

  Uten slik særskilt tillatelse er det også forbudt å ha eller installere utstyr for ombordproduksjon på fartøy som nevnt i første ledd.

  Med ombordproduksjon menes all videre bearbeiding av fiskekjøtt som blir gjort om bord i fartøyet, med unntak av frysing og pakking, etter at fisken er bløgget, sløyd og hodekappet.

  § 2-4 (eierkonsentrasjon)

  En eier kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil tolv kvotefaktorer.

  Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

  § 2-5 (særlige regler om eierkonsentrasjon når fartøy og fiskeindustribedrift eies av samme eier)

  Når fartøy og fiskeindustribedrift er eid av samme eier gjelder følgende konsentrasjonsgrenser:

  a)

  eieren kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil ni kvotefaktorer uavhengig av hvilke fiskeindustribedrifter fangsten leveres til, og

  b)

  når mer enn en fiskeindustribedrift er eid av samme eier, kan eieren inneha torsketråltillatelse for fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil sju kvotefaktorer for hver fiskeindustribedrift han eier når han har plikt til å levere fangsten fra fartøyet etter forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse til fiskeindustribedriften.

  Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

  § 2-6 (pelagisk tråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler pelagisk tråltillatelse.

  Pelagisk tråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis, taggmakrell (hestmakrell), brisling mv. sør for 64° N og etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. sør for 62° N og øst for 4° V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

  Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62° N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

  Fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse kan fiske med ringnot i den utstrekning dette redskapet er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av § 1-1 tredje ledd tredje punktum.

  § 2-7 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles pelagisk tråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³.

  § 2-8 (konsesjonskapasitet)

  Et fartøy med pelagisk tråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

  Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

  Konsesjonskapasiteten kan økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom strukturkvoteordningen for industritrålgruppen etter forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 13, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske.

  Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 600 m³, eller inntil 1500 m³ ved sammenslåing.

  § 2-9 (eierkonsentrasjon)

  En eier kan ikke inneha pelagisk tråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 20 % av summen av kvotefaktorene for fartøyene i gruppen i det enkelte fiskeri, eller 20 % av gruppekvoten for fiskeslag som ikke er regulert med kvotefaktormodellen.

  Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

  § 2-10 (nordsjøtråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler nordsjøtråltillatelse. Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse til fartøy som det er tildelt ringnottillatelse for, jf. § 4-1.

   Nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis taggmakrell (hestmakrell), brisling mv. sør for 64° N, og etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62° N og øst for 4° V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

   Fartøy som er tildelt nordsjøtråltillatelse kan fiske med ringnot i den utstrekning dette redskapet er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av § 1-1 tredje ledd tredje punktum.

  § 2-11 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse for fartøy som overstiger den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy slik den til enhver tid måtte være definert i deltakerforskriften, med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller makrell for fiske med fartøyet. I slikt tilfelle gjelder regelen i § 2-7 tilsvarende.

  § 2-12 (konsesjonskapasitet)

  Et fartøy med nordsjøtråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

  Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

  Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 250 m³.

  § 2-13 Opphevet

  § 2-14 (seitråltillatelse) Fiskeridirektoratet tildeler seitråltillatelse.

  Seitråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter sei, torsk, hyse og uer.

  Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62°N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

  § 2-15 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles seitråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 2500 m³.

  § 2-16 (eierkonsentrasjon)

  En eier kan ikke inneha seitråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 30% av gruppekvoten for seitrålere for det enkelte fiskeslag.

  Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

  § 2-17 (avgrenset nordsjøtråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler avgrenset nordsjøtråltillatelse.

  Avgrenset nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V.

  Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som også har adgang til å delta i rekefisket sør for 62°N.

  Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ikke tildeles for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse etter § 2-6 eller nordsjøtråltillatelse etter § 2-10.

  § 2-18 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse for fartøy som overstiger den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy slik den til enhver tid måtte være definert i deltakerforskriften.

  § 2-19 Opphevet

  § 2-20 (tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål)

  Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål.

  Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter norsk vårgytende sild i de områder og til de tider departementet bestemmer.

  § 2-21 (makrelltråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler makrelltråltillatelse.

  Makrelltråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter makrell i de områder og til de tider departementet bestemmer.

  Makrelltråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som det også er tildelt pelagisk trål- eller nordsjøtråltillatelse for.

  § 2-22 (loddetråltillatelse)

  Fiskeridirektoratets regionkontor tildeler loddetråltillatelse.

  Loddetråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter lodde og polartorsk i de områder og til de tider departementet bestemmer.

  § 2-23 (kolmuletråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler kolmuletråltillatelse.

  Kolmuletråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter kolmule og polartorsk i områdene vest av 0-meridianen og øst av 0-meridianen nord for 62°N.

  § 2-24 (vassildtråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler vassildtråltillatelse.

  Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter vassild (Argentina silus) og polartorsk. Adgangen til å drive fiske med trål etter vassild gjelder bare i området nord for 62°N og sør for en linje trukket mellom Myken Fyr og posisjon 67°30 N og 9°10 Ø.

  § 2-25 Opphevet

  § 2-26 Opphevet

  3 Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med reketrål

  § 3-1 (reketråltillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler reketråltillatelse.

  Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter reker i området nord for 62°N.

  § 3-2 Opphevet

  § 3-3 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles reketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 2500 m³.

  Det kan dispenseres fra størrelsesbegrensningen i første ledd for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller ringnottillatelse dersom driftskravet i § 1-4 er oppfylt. Det skal stilles som vilkår for dispensasjonen at fartøyet i løpet av enhver periode på to hele kalenderår etter at dispensasjon er gitt skal levere fangst som til sammen utgjør minst 10 tonn reker.

  § 3-4 (konsesjonskapasitet)

  Et fartøy med reketråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

  Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for fartøy det er tildelt reketråltillatelse for enn 400 m³. Ved sammenslåing av tillatelser etter § 3-5 kan det likevel fastsettes konsesjonskapasitet inntil 600 m³.

  § 3-5 (sammenslåing av tillatelser)

  Eier av fartøy med reketråltillatelse kan gis tillatelse til å erverve annet fartøy med reketråltillatelse for å øke konsesjonskapasiteten på ett av fartøyene.

  Tillatelse til sammenslåing kan gis når:

  1. ett av fartøyene blir meldt ut av registeret over fiskefartøy og blir kondemnert og
  2. alle tillatelser og deltakeradganger knyttet til fartøyet som blir meldt ut av registeret blir oppgitt.

  Ved sammenslåing av tillatelser kan konsesjonskapasiteten for det fartøyet som blir i rekefisket økes med inntil 70% av fastsatt konsesjonskapasitet til det fartøyet som trekkes ut av fiske.

  4. Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med ringnot

  § 4-1 (ringnottillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler ringnottillatelse.

   Ringnottillatelse gir adgang til å fiske med ringnot etter sild, makrell, taggmakrell (hestmakrell), lodde, kolmule og brisling.

   Fartøy som er tildelt ringnottillatelse kan fiske med trål i den utstrekning dette redskapet er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av § 1-1 annet ledd tredje punktum.

  § 4-2 Opphevet

  § 4-3 (størrelsesbegrensning)

  Det kan ikke tildeles ringnottillatelse til et fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³.

  § 4-4 (konsesjonskapasitet)

  Et fartøy med ringnottillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

  § 4-5 (eierkonsentrasjon)

  En eier kan ikke inneha ringnottillatelse for flere fartøy enn det antall som til sammen vil bli tildelt inntil 6,5 % av summen av kvotefaktorene for fartøyene i det enkelte fiskeri.

  Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

  § 4-6 Opphevet

  § 4-7 Opphevet

  5. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske etter sei med not

  § 5-1 (krav om tillatelse til å drive fiske etter sei med not)

  Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å fiske sei med not (seinottillatelse).

  Kapittel 6. Opphevet

  7. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fangst av vågehval

  § 7-1 (hvalfangsttillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å drive fangst av vågehval. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over ett kalenderår.

  § 7-2 (vilkår for tillatelse)

  Tillatelse til å drive fangst av vågehval kan bare tildeles dersom følgende vilkår er oppfylt:

  a)

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  b)

  eier må være ført på blad B i fiskermanntallet

  c)

  eier må ha deltatt i fangst av vågehval med det omsøkte fartøyet i minst ett av de seks siste årene. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette vilkåret dersom eier er forhindret fra å drive hvalfangst på grunn av politiske verv, eller dersom eier har anskaffet nytt fartøy til erstatning for fartøy som vedkommende har deltatt i fangst av vågehval med i minst ett av de siste seks år.

  Det kan gis tillatelse til fangst av vågehval selv om vilkåret i første ledd bokstav c ikke er oppfylt. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis i medhold av første punktum, skal det legges vekt på de faglige og tekniske forutsetningene for å drive hvalfangst. Det kan stilles vilkår om at en eller flere av mannskapet skal ha erfaring fra hvalfangst. Tillatelsen kan begrenses til å gjelde bestemte områder

  Søknad om tillatelse til å drive fangst av vågehval kan avslås dersom fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av deltakerloven eller annen fiskerilovgivning.

  For å kunne delta i fangst av vågehval må eier og skytter gjennomgå de kursene, herunder skyteprøve, som Fiskeridirektoratet bestemmer. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

  Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å drive fangst av vågehval at det tas slike prøver av fangsten som Fiskeridirektoratet bestemmer. Prøver av fangsten skal innen 8 dager etter avsluttet fangst være sendt Havforskningsinstituttet.

  § 7-3 (stedfortreder)

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller og på følgende vilkår gi tillatelse til å drive fangst av vågehval med stedfortreder:

  a)

  stedfortreder må være ført på blad B i fiskermanntallet

  b)

  stedfortreder må ha deltatt i fangst av vågehval i minst to av de tre siste årene

  c)

  stedfortreder må ha gjennomgått de kursene som Fiskeridirektoratet bestemmer.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i første ledd bokstav b dersom det er nødvendig for at fartøyet skal kunne gjennomføre fangsten.

  § 7-4 Opphevet

  8. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive selfangst

  § 8-1 (selfangsttillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å drive selfangst i Vesterisen og Østerisen. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over ett kalenderår.

  Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

  Med Østisen forstås områdene øst for 20° Ø i Russlands økonomiske sone.

  § 8-2 (vilkår for selfangsttillatelse)

  Selfangsttillatelse kan bare tildeles dersom følgende vilkår er oppfylt:

  a)

  Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  b)

  Fartøyet må være egnet og utrustet for å drive selfangst. Fartøyet må ha kapasitet, herunder frysekapasitet og kapasitet for ombordbehandling, som er egnet til å sikre at råvaren blir utnyttet på en økonomisk hensiktsmessig og tilfredsstillende måte.

  c)

  Fartøyets skipper må ha deltatt på Fiskeridirektoratets kurs for selfangere i det kalenderåret tillatelsen skal gjelde for. Dette gjelder også medlemmer av fartøyets mannskap som ikke deltok på Fiskeridirektoratets kurs for selfangere i foregående kalenderår. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravene i første og annet punktum.  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller bestemme at hele eller deler av mannskapet skal delta på kurs for selfangere, uavhengig av deltakelse foregående kalenderår.

  d)

  Det må være sendt skriftlig søknad om deltakelse til Fiskeridirektoratet innen en nærmere fastsatt frist.

  Søknad om tillatelse til å delta i fangst av sel kan avslås uten hensyn til om ovennevnte vilkår er oppfylt, dersom fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av deltakerloven eller annen fiskerilovgivning.

  Fangst i Grønlands økonomiske sone, i Islands økonomiske sone og i Russlands økonomiske sone kan bare skje i den utstrekning vedkommende myndighet tillater at norske fartøy fangster sel der, og må skje i henhold til vedkommende myndighets regelverk.

  9. Avsluttende bestemmelser

  § 9-1 (tilbakekall av spesiell tillatelse ved passivitet)

  Fiskeridirektoratet kan tilbakekalle en spesiell tillatelse etter deltakerloven § 18 andre ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a dersom det i løpet av kalenderåret samt de to foregående år ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet fisket i henhold til tillatelsen.

  § 9-2 (overtredelsesgebyr)

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9-3 Opphevet

  § 9-4 (bemyndigelse og vedtaksmyndighet)

  Departementet kan endre denne forskriften.

  Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. I saker hvor Fiskeridirektoratets regionkontor treffer vedtak er Fiskeridirektoratet klageinstans.

  § 9-5 (ikraftsetting og oppheving av andre forskrifter)

  Forskriften gjelder straks.

  HHO/EW

  Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

  - forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål
  - forskrift 2. mars 1979 nr. 01 om adgang til å delta i fiske med ringnot
  - forskrift 29. juni 1984 nr. 1318 om adgangen til å drive trålfiske etter reker
  - forskrift 8. mars 1974 nr. 03 om adgangen til å delta i snurpenotfiske etter sei

  Fra samme tid oppheves følgende bestemmelser i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten: § 8 tredje ledd, § 9 femte ledd, § 11 første ledd og § 13 andre ledd.