J-17-2024: (Kommende) Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2024

Gyldig fra: 01.03.2024

Gyldig til: 14.04.2024

Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. februar 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

  § 1. Virkeområde

  Forskriften gjelder i Lofoten innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter 00–03, 00–04, 00–10, 00–46, 00–47, 00–48 og 00–49, se kartvedlegg.

  Bestemmelsene i § 9, § 10 og § 11 om rapportering, merking og røkting av faststående redskap gjelder også på yttersiden av Lofoten i fangstrutene 05–08, 05–09, 05–14, 05–15 og 05–16, se kartvedlegg.

  § 2. Linefelt utenfor Henningsvær

  Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 14 grader 05,90 minutter.

  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 14 grader 09,80 minutter.

  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 14 grader 09,80 minutter.

  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 14 grader 05,90 minutter.

   

  I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

  § 3. Linefelt utenfor Røst

  Utenfor Røst opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 67 grader 25,40 minutter. Øst 12 grader 06,47 minutter.
  2. Nord 67 grader 24,36 minutter. Øst 12 grader 01,11 minutter.
  3. Nord 67 grader 25,39 minutter. Øst 11 grader 59,82 minutter.
  4. Nord 67 grader 27,75 minutter. Øst 12 grader 02,28 minutter.

  I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

  § 4. Snurrevadfelt utenfor Røst

  Utenfor Røst opprettes det et særskilt snurrevadfelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 67 grader 23,91 minutter. Øst 11 grader 39,26 minutter.

  2. Nord 67 grader 23,02 minutter. Øst 11 grader 39,24 minutter.

  3. Nord 67 grader 21,71 minutter. Øst 11 grader 42,12 minutter.

  4. Nord 67 grader 17,83 minutter. Øst 11 grader 23,47 minutter.

  5. Nord 67 grader 23,90 minutter. Øst 11 grader 18,55 minutter.

   

  I snurrevadfeltet er det forbudt å fiske med garn og line.

  § 5. Bakken snurrevadfelt

  Ved Bakken opprettes det et særskilt snurrevadfelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 67 grader 48,42 minutter. Øst 13 grader 02,30 minutter.
  2. Nord 67 grader 49,70 minutter. Øst 12 grader 52,33 minutter.
  3. Nord 67 grader 51,68 minutter. Øst 12 grader 55,65 minutter.
  4. Nord 67 grader 49,37 minutter. Øst 13 grader 03,53 minutter.

  I snurrevadfeltet er det forbudt å fiske med garn og line.

  § 6. Fleksible felleshav med settetidspunkt

  Innenfor angitte koordinater opprettes følgende fleksible felleshav, se kartvedlegg:

  Moholmen

  1. Nord 68 grader 06,00 minutter. Øst 14 grader 28,00 minutter.
  2. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 14 grader 20,00 minutter.
  3. Nord 68 grader 07,00 minutter. Øst 14 grader 20,00 minutter.
  4. Nord 68 grader 07,50 minutter. Øst 14 grader 28,00 minutter.

  Henningsvær

  1. Nord 68 grader 07,90 minutter. Øst 14 grader 09,96 minutter.
  2. Nord 68 grader 08,05 minutter. Øst 14 grader 13,22 minutter.
  3. Nord 68 grader 03,63 minutter. Øst 14 grader 13,63 minutter.
  4. Nord 68 grader 02,65 minutter. Øst 14 grader 10,16 minutter.

  Valberg

  1. Nord 68 grader 09,38 minutter. Øst 13 grader 59,35 minutter.
  2. Nord 68 grader 09,38 minutter. Øst 14 grader 01,65 minutter.
  3. Nord 68 grader 07,67 minutter. Øst 14 grader 00,85 minutter.
  4. Nord 68 grader 07,34 minutter. Øst 13 grader 58,50 minutter.

  Ureteigen

  1. Nord 68 grader 04,00 minutter. Øst 13 grader 41,00 minutter.
  2. Nord 68 grader 04,70 minutter. Øst 13 grader 47,60 minutter.
  3. Nord 68 grader 04,40 minutter. Øst 13 grader 48,00 minutter.
  4. Nord 68 grader 03,30 minutter. Øst 13 grader 48,00 minutter.
  5. Nord 68 grader 02,31 minutter. Øst 13 grader 47,20 minutter.
  6. Nord 68 grader 02,31 minutter. Øst 13 grader 41,90 minutter.
  7. Nord 68 grader 03,00 minutter. Øst 13 grader 41,00 minutter

  Bakken

  1. Nord 67 grader 44,65 minutter. Øst 12 grader 53,10 minutter.
  2. Nord 67 grader 49,40 minutter. Øst 12 grader 48,44 minutter.
  3. Nord 67 grader 49,70 minutter. Øst 12 grader 52,33 minutter.
  4. Nord 67 grader 48,81 minutter. Øst 12 grader 59,27 minutter.

  Alle faststående redskaper og fløytliner skal tas om bord i fartøyet senest kl. 10.00 og kan tidligst settes ut kl. 17.00 innenfor de fleksible felleshavene.

  Det er bare tillatt å fiske med snurrevad i de fleksible felleshavene mellom kl. 10.00 og 17.00.

  I det fleksible felleshavet Valberg er det bare tillatt å fiske med snurrevad for fartøy under 11 meter største lengde.

  Uten hinder av bestemmelsene i andre og tredje ledd, kan det uavhengig av redskapstype fiskes i et ubenyttet felleshav.

  § 7. Minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

  Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  I fangstrutene 00–03 og 00–04 er det forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,5 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  § 8. Begrensninger for fiske med snurrevad

  Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på innersiden av Lofoten innenfor en rett linje fra Lofotodden til Landegode fyr.

  Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

  § 9. Rapportering ved bruk av faststående redskap og fløytline

  Alle fartøy som fisker med faststående redskap og fløytline skal rapportere dette til Kystvakten.

  Rapporteringsplikten i første ledd omfatter følgende:

  1. Lokalisering av faststående redskap og fløytline ved setting.
  2. Oppdatert informasjon om lokalisering av redskap skal rapporteres minst en gang hver fjortende dag etter setting hvis samme lokasjon benyttes. Informasjon eldre enn fjorten dager blir slettet.
  3. Fjerning av redskap ved avslutning av fisket.

   

  Meldingene skal sendes elektronisk på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

  § 10. Merking av faststående redskap

  All faststående redskap skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg.

  § 11. Røkting av faststående redskap i fisket etter torsk, hyse og sei

  Garn skal røktes daglig.

  Bunnsatte liner skal røktes minst hver andre dag. Ikke bunnsatte liner skal røktes minst hver tredje dag.

  § 12. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av den kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 13. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2024 og gjelder til og med 14. april 2024.

  Samtidig oppheves forskrift 17. februar 2023 nr. 225 om lokal regulering av Lofotfisket for 2023, Nordland.

  --------------------

  IK/EW

  Kartvedlegg:

  Indre Lofoten

  Ytre Lofoten

  Oversikt Lofoten