J-209-2021: (Kommende) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-198-2021

Erstattet av: J-215-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. november 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33a fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Teiner som er satt ut for fangst av sjøkreps, hummer, kongekrabbe, taskekrabbe og annen krabbe unntatt snøkrabbe, skal ha rømmingshull innmontert i samsvar med anvisningene i vedlegg til forskriften. Kravet om rømmingshull i teiner satt ut for fangst av kongekrabbe gjelder fra og med 1. januar 2022. Samme dato gjelder for teiner satt ut for fangst av sjøkreps med fartøy som ikke er merkeregistrert. Kravet om rømmingshull i teiner satt ut med merkeregistrert fartøy for fangst av sjøkreps, taskekrabbe og annen krabbe unntatt snøkrabbe og kongekrabbe, gjelder fra og med 1. juli 2022 sammen med en revidert monteringsanvisning.

  § 73a (ny) skal lyde:

  § 73a Krav til merking av teiner og ruser i rekreasjonsfiske

  Teiner og ruser som er satt i sjøen fra fartøy som ikke er merkeregistrert eller fra land, skal være tydelig merket med eierens navn og adresse. Merket skal være lett synlig på redskapen. Dersom flere redskaper er satt i lenke, gjelder kravet om merking hvert enkelt redskap i lenken. Sanke- og samleteiner som står i sjøen for oppbevaring av skalldyr fanget i rekreasjonsfiske skal være merket på samme måte.

  Merking skal ikke foretas på de deler av en teine som er beregnet for å flyte opp til overflaten etter en tid i sjøen (flyteelement).

  Kravet til merking av teiner og ruser i bestemmelsen her gjelder i tillegg til kravet til merking av vak i § 73.

  Vedlegg: Gjeldende «Vedlegg 8. Krav til rømmingshull» erstattes av revidert «Vedlegg 8. Krav til rømmingshull» vedlagt forskriften her.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  KJOST/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-209.jml.pdf

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf

  Nedskalert snurrevadpose.pdf

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf

  Vedlegg 8:

  Vedlegg-8-krav til rømmingshull-revidert.pdf

  Vedlegg 9:

   Vedlegg 9-Krav til rømmningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk

  Vedlegg 10:

  Monteringsbeskrivelse-kongekrabbe.pdf

  Vedlegg 11:

  Monteringsbeskrivelse-sjokreps.pdf