J-200-2023: Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-10-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2024

Forskrift om endring av forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. november 2023 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 34, 35, 36, 37 og 43, og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4.

  I

  I forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endringer:

  § 5 femte ledd skal lyde:

  Tidsfristene i første ledd gjelder ikke fartøy som fører flagg fra Danmark eller Sverige og som skal fiske i norske farvann utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. Meldingen må være sendt før innseiling i norsk farvann.

  Nåværende § 5 femte ledd blir nytt sjette ledd

  § 6 fjerde ledd skal lyde:

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn. Det er ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet som utøver fiskeoperasjonen krysser yttergrensene for Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen eller fiskevernsonen ved Svalbard. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet som utøver fiskeoperasjonen krysser grensene for områder i norske farvann med ulike reguleringer.

  § 10 første ledd første setning skal lyde:

  Når fisket er avsluttet skal fartøy som nevnt i § 2 sende melding om avslutning av fiske. Denne meldingen skal sendes senest før utseiling av Norges økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard eller fiskerisonen ved Jan Mayen. Dersom fartøyet skal fremstilles for kontroll skal melding om avslutning av fiske sendes senest før ankomst kontrollpunktet eller -området, eller før fartøyet fremstilles for kontroll. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet går inn i territorialfarvannet

  § 10 andre ledd skal lyde:

  Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm, skal sende melding om avslutning av fisket senest 1 time før grensepassering. Denne tidsfristen gjelder ikke fartøy som fører flagg fra Danmark eller Sverige og som fisker i norske farvann utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

   

  II

  Endringene trer i kraft 1. januar 2024.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------

  Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 31. august 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. delegeringsvedtak 20. august 1993 nr. 813, lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 8 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 43 og § 59. 

  Kapittel I. Generelle bestemmelser

  § 1. Saklig og stedlig virkeområde

  Forskriften gjelder for utenlandske fiske- og fangstfartøy som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, og som er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata. Ved omlasting og ved anløp til norsk havn med fangst om bord, kommer rapporteringsplikten i henholdsvis § 7 og § 8 til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jf. lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 1. Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Utenlandske fiske- og fangstfartøy som er pålagt elektronisk rapportering

  Fiske og fangstfartøy på eller over 12 meter største lengde som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift.

  Fiske og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde som fører islandsk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift.

  Fiske- og fangstfartøy som fører færøysk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift.

  Fiske- og fangstfartøy som fører britisk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift.

  § 3. Unntaksbestemmelse

  Fartøy med fisketillatelse som er omfattet av denne forskrift er unntatt fra rapporteringsforpliktelsene angitt i forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 8 og § 9, og i forskrift 21. desember 1999 nr. 1396 om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen § 8 og § 9.

  Kapittel II. Elektronisk rapportering

  § 4. Elektronisk rapportering

  Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i § 5 til § 11 elektronisk til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i norske farvann påbegynnes. Det vil si at alle pålagte data og elektroniske meldinger kan sendes til Fiskeridirektoratet, og at fartøyet kan motta og lese returmeldingen, jf. § 12 i denne forskrift, med meldingsstatus for den enkelte melding og informasjon som angir meldingsstatus for denne meldingen fra Fiskeridirektoratet, videresendt av flaggstatens kontrollsenter.

  Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at alle påkrevde meldinger er kommet fram til kyststatens kontrollsenter (FMC) før fartøyet forlater den aktuelle sonen.

  § 5. Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 2 og som er gitt tillatelse til å fiske i norske farvann, skal tidligst 12 timer og senest 1 time før første innseiling i norske farvann sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som er gitt tillatelse til å fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes, sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som nevnt i § 2 som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes, sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart (COE) hver gang det går inn i norske farvann. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet kommer fra norsk havn.

  Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, eller fiskevernsonen ved Svalbard, før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 12 i denne forskrift.

  Fartøy som midlertidig forlater sonen nord for 62° N for en periode på mindre enn 24 timer, skal sende vanlig melding om avslutning av fiske (COX). Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart (COE), men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen angitt i første ledd.

  Fartøy som kommer fra fiskevernsonen ved Svalbard, og har drevet fiske der (sendt COE), kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske i Norges økonomiske sone, etter at melding om fiskestart (COE) er sendt. Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone, og har drevet fiske der (sendt COE), kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske i fiskevernsonen ved Svalbard, etter at melding om fiskestart (COE) er sendt.

  Tidsfristene i første ledd gjelder ikke fartøy som fører flagg fra Danmark eller Sverige og som skal fiske i norske farvann utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. Meldingen må være sendt før innseiling i norsk farvann.

  Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Posisjon bredde

  XT

  PD

  Posisjon bredde ved sending av rapport N/SGGDD (WGS-84)
   PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg

  Posisjon lengde

  XG

  PD

  Posisjon lengde ved sending av rapport
   E/WGGGDD (WGS-84)
   PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg

  Dato

  PD

  P

  Antatt dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

   

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart
   E/WGGGDD (WGS-84)

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Fangstområde

  RA

  PDV

  ICES område der fisket skal starte
   PD: Påkrevd dersom fartøyet fører britisk flagg eller flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU).
   V: Valgfritt for fartøy som fører islandsk eller færøysk flagg

   

  § 6. Melding om fangst

  Fartøy som nevnt i § 2 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

  Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.

  Melding om fangst (DCA) skal også sendes:

  a)

  ved inspeksjon på sjø, og

  b)

  samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn. Det er ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet som utøver fiskeoperasjonen krysser yttergrensene for Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen eller fiskevernsonen ved Svalbard. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet som utøver fiskeoperasjonen krysser grensene for områder i norske farvann med ulike reguleringer.

  Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

  Blokk A
  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DCA, melding om fangst

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 4.
  Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd

  Partnerfartøy

  PA

  PD

  Radiokallesignalet til partnerfartøyet. PD: påkrevd dersom parttråling

   

  Blokk B
  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  4 = mer enn tre tråler
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Maskevidde

  ME

  PD

  Minste maskevidde på redskap i millimeter (mm).
  PD: Påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn og fartøyet fører britisk flagg eller flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU).

  Redskapsproblemer

  GP

  PD

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt, 4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
  PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra.
  PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy.

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  PD

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst

  § 7. Melding om omlasting

  Fartøy som nevnt i § 2 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

  Fartøy som nevnt i § 2 som har mottatt fangst, skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet, sende melding om omlasting.

  Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Storbritannia og Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LT

  PDV

  Antatt posisjon bredde for omlasting N/SGGDD (WGS-84)
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
  V: Valgfritt for mottakende fartøy.

  Posisjon lengde

  LG

  PDV

  Antatt posisjon lengde for omlasting E/WGGGDD (WGS-84)
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
  V: Valgfritt for mottakende fartøy.

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
   PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
   PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
   PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst

  Dato

  PD

  PDV

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
  V: Valgfritt for mottakende fartøy.

  Tid

  PT

  PDV

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
  V: Valgfritt for mottakende fartøy.

  Havn

  PO

  PD

  Internasjonal kode for havnen hvor omlasting foregår, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
  PD: Påkrevd for avgivende fartøy dersom omlasting skjer i havn.

  § 8. Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 2, skal uavhengig av om det landes fangst, sende melding om havneanløp senest 2 timer før anløp til norsk havn.

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal uavhengig av hvor omlastingen ble foretatt sende melding om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer)
   PD: påkrevd dersom fangst skal landes

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
   PD: påkrevd dersom fangst skal landes

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  § 9. Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 2, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke.

  Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, eller fiskevernsonen ved Svalbard, før melding om havneavgang (DEP) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 12 i denne forskrift.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD) (UTC)

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Forventet aktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), se vedlegg 4

  § 10. Melding om avslutning av fiske

  Når fisket er avsluttet skal fartøy som nevnt i § 2 sende melding om avslutning av fiske. Denne meldingen skal sendes senest før utseiling av Norges økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard eller fiskerisonen ved Jan Mayen. Dersom fartøyet skal fremstilles for kontroll skal melding om avslutning av fiske sendes senest før ankomst kontrollpunktet eller -området, eller før fartøyet fremstilles for kontroll. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet går inn i territorialfarvannet

  Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm, skal sende melding om avslutning av fisket senest 1 time før grensepassering. Denne tidsfristen gjelder ikke fartøy som fører flagg fra Danmark eller Sverige og som fisker i norske farvann utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Melding om avslutning av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  V

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode +3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
   V: Valgfritt.

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
   PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk eller færøysk flagg.

  § 11. Melding om fremstilling for kontroll

  Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62° N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder. Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone skal ikke sende melding om fremstilling for kontroll (CON).

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten, herunder tidsfrister for når melding om fremstilling for kontroll skal sendes.

  Melding om kontroll skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  CON, melding om fremstilling for kontroll

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kontrollpunkt/kontrollområde

  CP

  P

  Angivelse av kontrollpunkt eller kontrollområde, se vedlegg 5, jf. forskrift 19. juli 2005 nr. 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone.

  Posisjon lengde

  LT

  PD

  Antatt posisjon lengde på grensen til kontrollområdet (NDDMM)
  PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde

  Posisjon bredde

  LG

  PD

  Antatt posisjon bredde på grensen til kontrollområdet (E/WDDMM)
  PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde

  Dato

  PD

  P

  Dato for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (TTMM)

  Kapittel III. Returmelding

  § 12. Returmelding

  Elektroniske meldinger sendt til Fiskeridirektoratet i henhold til denne forskrift blir elektronisk validert når de mottas av norsk FMC. Deretter blir mottatte meldinger automatisk bekreftet med returmelding med meldingsidentifikasjonen RET, jf. fjerde ledd. Returmeldingen sendes fra Fiskeridirektoratet til flaggstatens kontrollsenter, som umiddelbart skal videresende returmeldingen til fartøyet.

  Den elektroniske meldingen anses ikke som sendt til Fiskeridirektoratet før meldingen er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet med returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent).

  Rapporteringsforpliktelsene etter denne forskrift anses ikke som oppfylt før den enkelte melding er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet med returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent). Den ansvarshavende om bord i fartøyet skal derfor umiddelbart etter sendt melding forvisse seg om at det er mottatt en returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent) fra Fiskeridirektoratet for hver av meldingene som er sendt til Fiskeridirektoratet etter denne forskrift.

  Dersom den elektroniske meldingen er mottatt med feil og returmeldingen angir meldingsstatus NAK (ikke godkjent), eller den elektroniske meldingen ikke bekreftes med en returmelding, må den ansvarshavende om bord i fartøyet umiddelbart rette eventuelle feil i meldingen og sende den elektroniske meldingen på nytt til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter. Dersom det ikke lar seg gjøre å sende meldingen på nytt eller det fremdeles ikke mottas en returmelding med meldingsstatus ACK (godkjent), må den ansvarshavende om bord i fartøyet umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle rapporteringsplikten eller avklare midlertidige løsninger med norsk FMC. For å oppfylle rapporteringsplikten skal ansvarshavende om bord først ta kontakt med flaggstatens kontrollsenter for nødvendig bistand i kontakt med norsk FMC. Deretter skal ansvarshavende om bord ta kontakt med norsk FMC direkte på telefon +47 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

  Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement:

  Kode:

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring:

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Mottaksland

  AD

  P

  Mottaksland (ISO alfa-3 landkode)

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kontrollsenter (FMC)

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Meldingsstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent/NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer: Se vedlegg 1

  Opprinnelig meldingsnummer

  RX

  PD

  Opprinnelig meldingsnummer kopiert fra mottatt melding.
  PD: Påkrevd dersom opprinnelig meldingsnummer er gitt i melding mottatt fra fartøyet.

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Meldingens versjonsnummer

  MV

  V

  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

  Sekvensnummer

  SQ

  PD

  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer.
  PD: Påkrevd dersom sekvensnummer er gitt i meldingen fra fartøyet

  Fritekst

  MS

  V

  Valgfri fri tekst

   

  Kapittel IV. Korreksjon, kansellering og tekniske feil

  § 13. Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

  Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) skal korrigeres dersom fartøyet har drevet fiske etter at COE er sendt, men før fartøyet går inn i norske farvann.

  Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 14. Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt i norsk farvann uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

  Kapittel IV. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 15. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 16. (Opphevet)

  § 17. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften, straffes etter havressurslova § 62, § 64 og § 65 og lov om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 18. Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

  ---------------

  TM/EW

   

  Vedlegg 1. Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

  Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no.

   

   

  Vedlegg 2. Forklaring til angivelse av soner (ZO)

  Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO:

  Sone

  Kode

  Norges økonomiske sone

  NOR

  Fiskevernsonen ved Svalbard

  XSV

  Fiskerisonen ved Jan Mayen

  XJM

  Skagerrak

  XSK

  EU-sonen

  XEU

  Russisk sone

  RUS

  Grønlandsk sone

  GRL

  Færøysk sone

  FRO

  Islandsk sone

  Britisk sone

  ISL

  GBR

   

   

  NEAFC-området

  XNE

  NAFO-området

  XNW

  CCAMLR-området

  XCA

   

   

  Vedlegg 3. Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen

   

  Artskode

  Norsk artskode

  Engelsk navn

  Latinsk navn

  NOR01

  061101

  Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herring

  Clupea harengus

  NOR02

  061104

  North Sea herring

  Clupea harengus

   

  Vedlegg 4. Fiskeriaktivitet (AC)

   

  Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

  Kode

  Definisjon

  Forklaring

  FIS

  Fiske

  FIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  REL

  Fangst relokalisering (overføring av fangst)

  REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

  SCR

  Vitenskapelig forskning

  SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

  STE

  Stimer

  STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  TRX

  Omlasting

  TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.

  SET

  Setting av redskap

  SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.

  ANC

  Ankring

  ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.

  DRI

  Driving

  DRI kan anvendes når fartøyet driver.

  GUD

  Vaktskip

  GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.

  HAU

  Transport

  HAU kan anvendes når fartøyet er i transport.

  PRO

  Produksjon

  PRO kan anvendes når fartøyet produserer.

  INW

  Ingen aktivitet

  INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold

  SEF

  Leting etter fisk

  SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.

  OTH

  Annet

   

   

   

  Vedlegg 5. Oversikt over norsk kontrollpunkt og kontrollområder (CP)

   

  Kontrollpunktets navn

  Kode

  ALPHA

  A

  BRAVO

  B

  CHARLIE

  C

  DELTA

  D

  ECHO

  E

  FOXTROT

  F

  GOLF

  G

  HOTEL

  H

   

   

  Kontrollområdets navn

  Kode

  Area 1

  1

  Area 2

  2

  Area 3

  3