J-97-2023: Forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2023

Erstatter: J-138-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.06.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 14. juni 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) § 4.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy.

  § 2 Forbud mot fiske i oppvekstområder

  Det er forbudt å fiske i følgende områder i Norges økonomiske sone sør for 62°N i perioden 1. juli – 31. desember 2023:

  Nr.

  Områdenavn

  Avgrenset av rette linjer mellom følgende koordinater:

   

  1.

   

  Egersundbanken

   

  1. N58°07’ – Ø003°37’
  2. N58°00’ – Ø003°24’
  3. N57°45’ – Ø004°00’
  4. N57°49’ – Ø005°05’
  5. N57°55' – Ø005°05'

   

  2.

   

  Midtbanken

   

  1. N57°27’ - Ø007°20’
  2. N57°25’ - Ø006°30’
  3. N57°08,95’ - Ø006°51’
  4. N57°17,95’ – Ø007°20’

   

  3.

   

  Lille Fiskebank

   

  1. N57°15’ - Ø005°00’
  2. N56°50’ - Ø005°00’
  3. N56°50’ - Ø005°48.25’
  4. N56°59,73’ - Ø006°20’
  5. N57°15’ - Ø006°20’

  § 3 Unntak

  Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot etter sild, makrell eller hestmakrell eller fiske med pelagisk trål etter sild og makrell.

  Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med garn med maskestørrelse ikke mindre enn 160 mm. Bifangst av torsk i fiske med garn kan likevel ikke overstige 3 % i de enkelte fangster og ved landing.

  § 4 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 5 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59, økonomiske soneloven § 7a og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 61, § 64 og § 65, og økonomiske soneloven § 8 og § 9. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ----------------

  AH/EW