J-93-2022: Forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2022

Gyldig fra: 24.05.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. mai 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 19. desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe § 6.

  § 1 Stopp i fisket

  Fangst av snøkrabbe stoppes med virkning fra og med 7. juni 2022.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.

  ----------------------

  MKRB/EW