J-91-2022: Forskrift om minstemål for sei fisket med not i området mellom 62°N og 66° 33´ N i 2022

Gyldig fra: 24.05.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om minstemål for sei fisket med not i området mellom 62°N og 66° 33´ N i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. mai 2022 med hjemmel i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 47.

  § 1

  Minstemålet på 35 cm for sei fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33′ N oppheves. Minstemålet er heretter 40 cm.

  § 2

  Forskriften trer i kraft 24. mai 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.

  -------------------

  KOO/EW