J-9-2024: Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024

Gyldig fra: 22.01.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. januar 2024 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  1. 4 074 tonn torsk
  2. 1 222 tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk.§ 3 Bifangst av uer

  § 3 Bifangst av uer

  Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 4 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

  § 5 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 6 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2024.

  -----------------

  HØ/EW