J-85-2022: Forskrift om tidsavgrenset forbud mot fiske med faststående redskap i Hardøy- og Midfjorden, Møre og Romsdal fylke

Gyldig fra: 03.05.2022

Gyldig til: 03.06.2022

Forskrift om tidsavgrenset forbud mot fiske med faststående redskap i Hardøy- og Midfjorden, Møre og Romsdal fylke

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 2. mai 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1. Forbud mot fiske

  1. I perioden fra og med 25. mai til og med 3. juni 2022 er det forbudt å fiske med faststående redskap dypere enn 25 meter i Midfjorden innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. N62° 38.240'     Ø006° 31.120'   Drønenholmen Fyr
  2. N62° 41.074'     Ø006° 49.679'   Degerneset
  3. N62° 40.196'     Ø006° 52.121'   Langneset
  4. N62° 36.643'     Ø006° 26.983'   Boltholmen Fyr

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  1. I perioden fra og med 25. mai til og med 29. mai 2022 er det forbudt å fiske med faststående redskap dypere enn 25 meter i Harøyfjorden innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. N62° 42.511'     Ø006° 39.219'   Midsund Fyr
  2. N62° 38.240'     Ø006° 31.120'   Drønenholmen Fyr
  3. N62° 36.643'     Ø006° 26.983'   Boltholmen Fyr
  4. N62° 43.498'     Ø006° 27.458'   Myklebusthamn

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  1. I perioden fra og med 30. mai til og med 3. juni 2022 er det forbudt å fiske med faststående redskap dypere enn 25 meter i Harøyfjorden innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. N62° 48.369'     Ø006° 35.654'   Ærsteinen Fyr
  2. N62° 42.511'     Ø006° 39.219'   Midsund Fyr
  3. N62° 43.498'     Ø006° 27.458'   Myklebustham

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  § 2. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 3. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 4. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 61 og § 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 5. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 3. juni 2022.