J-84-2023: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

Erstatter: J-122-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.05.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31.mai 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr 3910 om om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 74.

  § 1 Tidsbegrenset dispensasjon fra krav om låssetting ved samfiske etter makrell

  Kravet til låssetting i forskrift 23. desember 2021 nr 3910 § 37 første ledd gjelder ikke ved samfiske etter makrell i 2023.

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av makrell uten at de driver samfiske trenger ikke låsette fangsten før overføring av fangsten til godkjent førings-/kjøperfartøy.

  § 2 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ------------------

  RM/EW