J-84-2022: Forskrift om utøvelse av selfangst

Erstatter: J-53-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.04.2022

Forskrift om utøvelse av selfangst

Innholdsfortegnelse:

  § 1. Formål

  Formålet med forskriften er å sikre dyrevelferdsmessig forsvarlig avliving av sel.

  § 2. Virkeområde

  Forskriften gjelder fangst av sel fra norsk fartøy.

  Forskriften gjelder ikke jakt på sel i indre farvann utenfor Fastlands-Norge.

  § 3. Definisjoner

  I denne forskriften menes med:

  1. Selunge: sel av årets kull. Dyr som er født året før eller tidligere betegnes  som voksne.

  1. Enkeltdyr: sel som ligger spredt på isen.

  1. Plukkfangst: fangst av enkeltdyr mens fartøyet beveger seg fremover i isen eller langs iskanten.

  1. Kasteleger: området hvor selen føder unger.

  1. Langtrøe: en lang stang med krok i enden.

  § 4. Hovedregel

  Det skal brukes fangstmetoder som beskytter dyrene mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

  § 5. Kompetanse og opplæring

  Den som skal delta i utøvelse av selfangst må gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring.

  Den som skal skyte sel må før hver fangstsesong avlegge godkjent skyteprøve for storviltjegere i samsvar med gjeldende krav til slik prøve. Prøven må avlegges med samme våpen og type ammunisjon som skal benyttes under fangsten.

  Den som skal avlive sel må på forhånd ha bestått særskilt praktisk prøve i bruk av hakapik og slagkrok.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om kurs, kursprøve og praktiske prøver.

  § 6. Forbud

  Det er forbudt å:

  1. fangste hunner av sel i kastelegre
  2. fangste voksne hanner av sel i kastelegre
  3. skyte sel som oppholder seg i sjøen
  4. skyte sel under slike forhold at den ikke etterpå kan slås og blodtappes på isen
  5. dra sel på isen før den er slått og blodtappet.
  6. løfte sel som ikke er slått og blodtappet, om bord i fartøyet.

  Unntak gjelder for første ledd bokstav d og f dersom vilkårene i § 11 er oppfylt.

  § 7. Fremgangsmåten ved avliving av sel

  Avliving skal skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

  Voksen sel skal avlives på følgende måte:

  1. Selen skal skytes i hjernen. Skytteren skal forsikre seg om at det enkelte dyret er dødt før vedkommendes oppmerksomhet rettes mot noe annet.
  2. Skutte dyr skal så snart som mulig slås i hodeskallen med hakapikens butte ende,  umiddelbart etterfulgt av slag med hakapikens pigg. Denne skal drives dypt ned i hjernen. Dersom den skutte selen ligger stille, er det tilstrekkelig å slå med hakapikens pigg.
  3. Selen skal deretter umiddelbart blodtappes på isen. Blodtapping skal utføres ved at det legges et snitt fra underkjeven til enden av brystbenet. Deretter skal blodårene til begge forsveivene skjæres over.

  Selunge skal avlives ved skyting eller slag med hakapik eller slagkrok.

  Avliving av selunge ved skyting skal følge samme tre-trinns prosedyre som beskrevet ovenfor, jf. andre ledd. I disse tilfellene kan trinn to også utføres ved bruk av slagkrok.

                                                                                                                                                          Avliving av selunge ved bruk av hakapik eller slagkrok skal skje på følgende måte:

  1. Dyret skal slås i hodeskallen med hakapikens eller slagkrokens butte ende slik at skalletaket knuses, umiddelbart etterfulgt av slag med hakapikens eller slagkrokens pigg, som skal drives dypt ned i hjernen.
  2. Etter at hakapik eller slagkrok er anvendt skal selen umiddelbart blodtappes. Blodtapping skal utføres ved at det legges et snitt fra underkjeven til enden av brystbenet. Deretter skal blodårene til begge forsveivene skjæres over.

  Skadde dyr skal uten opphold søkes avlivet så langt det er mulig i hvert enkelt tilfelle.

  § 8. Våpen og ammunisjon

  Det skal brukes skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsenergi på minst 2 700 joule (275 kilo-grammeter) for 9 grams kuler og 2 200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters avstand ved fangst av voksen sel.

  Det skal brukes skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsenergi på minst 981 joule (100 kilogrammeter) på 100 meters avstand ved fangst av selunge.

  Skytevåpen og ammunisjon som nevnt i første ledd skal alltid finnes på standplass om bord under fangst.

  § 9. Hakapik og slagkrok

  En hakapik skal ha rett skaft som er 110 - 150 cm langt med diameter på 3 - 5 cm. Hakapiken skal ha en jernsko som veier minst 400 gram og som har en 12 - 18 cm lang svakt bøyet pigg. Den butte enden av jernskoen kan ha en hammertapp som ikke skal være mer enn 4 cm lang. Jernskoen skal være forsvarlig festet til skaftet. Hakapikens pigg må alltid holdes spiss.

  Slagkrok skal lages av halvtoms rundjern (1,3 cm), være 50 cm lang og veie minst 1 000 gram. Den påsveisede tilleggsvekten ved kroken skal veie minst 250 gram.

  § 10. Skyting av sel fra isen eller fra fangstbåt 

  Voksen sel som ligger i større ansamlinger og skytes fra isen eller fra fangstbåt skal slås og blodtappes så snart hensynet til videre fangst gjør det mulig, jf. § 7.

  Det skal alltid følge minst 1 person med hver skytter for å slå og blodtappe dyrene som skytes som beskrevet i første ledd.

  § 11. Ombordløfting

  Selunge som er skutt kan løftes om bord i fartøyet (med langtrøe) dersom den utvilsomt er død og isforholdene gjør det utilrådelig å gå på isen. Dyret skal slås og blodtappes umiddelbart etter at den er tatt om bord.

  § 12. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelsene straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 13. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 11. februar 2003 nr. 151 om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen.