J-80-2021: Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-72-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.04.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. april 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 47 skal lyde:

  § 47 Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under minstemål og bifangst

  For å begrense fisket av reker, torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål, samt uer under 32 cm, kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter disse artene i visse områder nord for 62° N.

  For å begrense fisket av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske med trål og snurrevad i visse områder sør for 62° N dersom det ved fiske med stormasket trål eller snurrevad er større innblanding enn til sammen 15 % torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål i antall i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter område gjenåpnes automatisk. Sør for 62° N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr kan størrelsen på område tilsvare inntil 500 kvadratnautiske mil, mens det kan tilsvare inntil 250 kvadratnautiske mil i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak). Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert, pelagisk trål etter makrell, hestmakrell eller sild, og konvensjonelle (garn, line teiner) redskap.

  For å begrense fisket av reker under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter reker i visse områder sør for 62° N dersom det ved fiske etter reker er større innblanding enn 15 % reke under minstemål i antall i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Sør for 62° N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr kan størrelsen på område tilsvare inntil 500 kvadratnautiske mil, mens det kan tilsvare inntil 250 kvadratnautiske mil i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak). Fiskeridirektoratet kan tillate fiske innenfor det stengte området dersom det er innmontert seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål.

  For å begrense bifangst av hyse, uer og sei kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter vassild i visse områder nord for 62° N for en periode på inntil 14 dager, dersom bifangst av disse artene til sammen overstiger 1000 kg i de enkelte fangster. Deretter gjenåpnes området automatisk

  For å begrense fisket av tobis under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter tobis i visse områder dersom det ved fiske etter tobis er større innblanding enn 10 % tobis under minstemål i antall i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 7 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk.

  For å begrense fisket av andre arter under minstemål i fisket etter tobis kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter tobis i visse områder, dersom innblanding av andre arter under minstemål til sammen overstiger 20 stk. per 100 kg i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 7 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-80.jml

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf

  Nedskalert snurrevadpose.pdf

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf

  Vedlegg 9:

  Monteringsbeskrivelse-ruser-teiner-leppefisk