J-8-2022: Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Erstatter: J-269-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. januar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og § 12, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 20. desember 2021 nr. 3781 om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 1 (endret) skal lyde:

  1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rødspette i følgende områder i 2022:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚ N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen og britisk sone i ICES´ statistikkområde 4.
    
  2. I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil:

  1.  8 798 tonn rødspette i Nordsjøen, hvorav 7 918 tonn kan fiskes i EU-sonen og 100 tonn kan fiskes i britisk sone.
    
  2.  336 tonn rødspette i Skagerrak.

  Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rødspette i følgende områder i 2022:

  a.         I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚ N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen og britisk sone i ICES´ statistikkområde 4.

  b.         I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil:

  a.         8 798 tonn rødspette i Nordsjøen, hvorav 7 918 tonn kan fiskes i EU-sonen og 100 tonn kan fiskes i britisk sone.

  b.         336 tonn rødspette i Skagerrak.

  Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

  § 3 Fiske i Nordsjøen

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, fartøy med nordsjøtråltillatelse og fartøy med avgrenset nordsjøtillatelse kan fiske innenfor totalkvoten angitt i § 2 første ledd bokstav a.

  § 4 Gruppekvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper i Skagerrak

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper kan fiske og lande inntil 120 tonn.

  § 5 Gruppekvoter for trålfartøy i Skagerrak

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 216 tonn.

  § 6 Maksimalkvoter for trålfartøy i Skagerrak

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 30 tonn.

  § 7 Stopp av fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,