J-74-2023: Forskrift om tildeling av rekrutteringskvotebonus

Erstatter: J-245-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.04.2023

Forskrift om endring av forskrift om tildeling av rekrutteringskvotebonus

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. april 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  I

  I forskrift 29. november 2022 nr. 2042 om tildeling av rekrutteringskvotebonus skal § 5 nytt niende ledd lyde: Reglene i denne forskriften gjelder også for rekrutteringskvotebonus gitt i 2022.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------

  Forskrift om tildeling av rekrutteringskvotebonus

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. november 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  § 1. Formål

  Formålet med forskriften er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket gjennom tildeling av rekrutteringskvotebonuser. Rekrutteringskvotebonusene skal gi unge fiskere en mulighet til å styrke kvotegrunnlaget og på sikt legge til rette for deltakelse i lukkede fiskerier.

  § 2. Tildeling av rekrutteringskvotebonus

  Fiskeridirektoratet kan nytildele inntil 6 rekrutteringskvotebonuser per år. Tre av rekrutteringskvotebonusene tildeles kvinnelige fiskere og tre kvoter tildeles mannlige fiskere, forutsatt at det er mange nok kvalifiserte søkere av hvert kjønn. Det kan bare tildeles én rekrutteringskvotebonus pr. søker.

  Rekrutteringskvotebonusen gjelder for fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 3. Vilkår for nytildeling av rekrutteringskvotebonus

  Følgende vilkår må være oppfylt for nytildeling av rekrutteringskvotebonus:

  1. Søker må være yngre enn eller fylle 30 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus. Kvinnelige fiskere må være yngre enn eller fylle 40 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus.
  2. Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
  3. Søker må ha drevet fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50% av i minst 24 måneder i løpet av de tre siste kalenderår før det året det søkes om nytildeling. Fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
  4. Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvotebonus i.
  5. Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvotebonusen gjelder for.
  6. Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
  7. Søknadsskjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider må benyttes.

  Med majoritetseier regnes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

  § 4. Utvelgelse

  Dersom antall søkere som oppfyller vilkårene i § 3 overstiger antall rekrutteringskvotebonuser som tildeles etter § 2, skal utvelgelsen gjennomføres ved loddtrekning.

  § 5. Nærmere om innholdet i rekrutteringskvotebonusen

  Rekrutteringskvotebonusen tildeles for ett år om gangen i inntil 5 år.

  Fiskeridirektoratet fastsetter rekrutteringskvotebonusen slik at kvotegrunnlaget samlet utgjør 80 % av fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe ved starten av reguleringsåret. Det tildeles rekrutteringskvotebonus i alle fiskeriene som fremkommer av § 2 andre ledd.

  For fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 10,9 meter og største lengde under 11 meter.

  For makrell skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter. Fartøykvoten til fartøy med adgang til deltakelse med not legges til grunn.

  For sild i Nordsjøen og Skagerrak skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10,0 og 10,99 meter.

  For norsk vårgytende sild skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10,0–10,99 meter.

  For å utnytte rekrutteringskvotebonusen i det enkelte fiskeri må vilkårene for å delta i åpen gruppe være oppfylt.

  Rekrutteringskvotebonusen kan ikke tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke noe annet fartøy som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få tildelt kvoten til et annet fartøy vedkommende selv er majoritetseier i.

  Reglene i denne forskriften gjelder også for rekrutteringskvotebonus gitt i 2022.

  § 6. Ikrafttredelse mv.

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------------

  KOO/EW