J-72-2024: Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024

Erstatter: J-238-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.05.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. mai 2024 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  I

  I forskrift 20. desember 2023 nr. 2241 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024 gjøres følgende endring:

  § 5 annet ledd skal lyde:

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 10. mai bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  § 6 annet ledd skal lyde:

  Fra og med 10. mai er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  11. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  12. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 2 Kvoter og soneadganger i Norges økonomiske sone nord for 62°N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a.  200.000 tonn torsk, men uansett ikke mer enn disponibel russisk kvote for 2024
  b.  47.000 tonn hyse
  c.  8.888 tonn blåkveite
  d.  14.630 tonn uer (Sebastes mentella)
  e.  78.200 tonn lodde
  f.  2.200 tonn uer (Sebastes norvegicus og Sebastes mentella) som bifangst
  g.  12.100 tonn sei som bifangst
  h.  5.000 tonn steinbit (direkte fiske og/eller bifangst)
  i.  49.999 tonn norsk vårgytende sild. Kvantumet kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.
  j.  2.500 tonn andre arter som bifangst. Kvoten gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter. 

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvantaene som er angitt i første ledd bokstavene a til j er beregnet oppfisket.

  § 3 Fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 26.628 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  1.  N 73° 30' Ø 15° 00'
  2.  N 73° 00' Ø 14° 40'
  3.  N 72° 30' Ø 14° 40'
  4.  N 71° 45' Ø 15° 10'
  5.  N 71° 00' Ø 16° 54'
  6.  N 70° 14' Ø 16° 58'
  7.  N 69° 33' Ø 15° 32'
  8.  N 69° 09' Ø 13° 37'
  9.  N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 4 Fredningstid i fisket etter uer

  Det er forbudt å fiske uer med trål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

  § 5 Områder for bunntrål i fisket etter uer
   

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  7. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  8. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  9. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  10. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  11. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  12. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  13. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  14. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 10. mai bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Uavhengig av annet ledd, og med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

   

  § 6 Områder for flytetrål i fisket etter uer


  Før 1. mars er det bare tillatt å fiske uer med flytetrål innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30`, og videre til
  2. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  3. N 72°00,00` Ø 014°40,00
  4. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  5. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  6. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  7. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  8. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  9. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  10. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Fra og med 10. mai er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  11. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  12. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

  § 7 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 8 Bifangst av kolmule

  Fartøy som ikke har kvote av kolmule kan ved fiske etter norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av kolmule i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 9 Bifangst av makrell

  Fartøy som ikke har kvote av makrell kan ved fiske etter kolmule og norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 10 Bifangst av norsk vårgytende sild

  Fartøy som ikke har kvote av norsk vårgytende sild kan ved fiske etter kolmule ha inntil 10 % bifangst av norsk vårgytende sild i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ---------------

  HØ/EW