J-71-2023: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2023

Erstatter: J-61-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. april 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 11 og § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  I

  § 3 andre ledd skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra EU fiske 12 415 tonn norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2023

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. desember 2022 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 11, § 16 og § 59, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske torsk i fiskevernsonen ved Svalbard med mindre annet er uttrykkelig fastsatt.

  § 3 Kvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske og russiske fartøy fiske norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor rammen av de kvoter som er fastsatt for fartøy fra disse land.

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra EU fiske 12 415 tonn norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra Færøyene fiske 1 145 tonn norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra Storbritannia fiske 5 214 tonn norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard.

  § 4 Fartøy med adgang til å fiske i NØS

  Fartøy med adgang til å fiske norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone er unntatt

  fra begrensningene i § 3, med unntak av islandske fartøy som fisker torsk i Norges økonomiske sone i medhold av avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, Island og Den russiske føderasjon om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet (Smutthullavtalen).

  Fiske i fiskevernsonen kan etter unntaket i første ledd kun finne sted innenfor rammen av de fastsatte kvoter av norsk-arktisk torsk, og skal komme til fradrag i disse.

  § 5 Bifangst

  Innblanding av norsk-arktisk torsk i fisket etter andre fiskearter på inntil 10 % er unntatt fra begrensningene i § 3.

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved

  Svalbard i henhold til forskriften når de kvoter som er oppstilt etter forskriften er beregnet å ville bli oppfisket.

  § 7 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av forskriften straffes i henhold til økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 9 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ----------------

  HØ/EW