J-70-2021: Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2021

Erstatter: J-235-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  I

  I forskrift 23. desember 2020 nr. 3162 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2021 gjøres følgende endringer:

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 495 035 tonn norsk vårgytende sild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62° N, fiskerisonen ved Jan Mayen og internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 2 000 tonn til kystfartøy i åpen gruppe, 890 tonn til forsknings- og undervisningskvote, 561 tonn til rekrutteringsordningen og 500 tonn til agn.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2021

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud
   

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild i 2021.

  § 2 Totalkvote
   

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 495 035 tonn norsk vårgytende sild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62° N, fiskerisonen ved Jan Mayen og internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 2 000 tonn til kystfartøy i åpen gruppe, 890 tonn til forsknings- og undervisningskvote, 561 tonn til rekrutteringsordningen og 500 tonn til agn.

  § 3 Gruppekvote for ringnotfartøy
   

  Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 242 350 tonn norsk vårgytende sild.

  § 4 Gruppekvote for trålfartøy
   

  Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål kan fiske og lande inntil 47 390 tonn norsk vårgytende sild.

  § 5 Gruppekvote for kystfartøy
   

  Kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 201 344 tonn norsk vårgytende sild.

  § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå
   

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

  Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

  § 7 Fartøykvoter
   

  Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  1500 hl +

  40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0 –

  4000 hl

  30 % av konsesjonskapasiteten fra

  4000 –

  6000 hl

  20 % av konsesjonskapasiteten fra

  6000 –

  10 000 hl

  10 % av konsesjonskapasiteten over

  10 000 hl

  Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

  Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Kvoteenheten fastsettes til 5,87.

  § 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Fartøy med ringnottillatelse kan overfiske kvoten tildelt etter § 7 med inntil 10 % i 2021. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2022. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2021, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2022. Fartøy som benyttet adgangen i 2020 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2021.

  Fartøy som i 2021 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  § 9 Partråling

  Uten hinder av forbudet i §§ 22 og 23 kan ringnotfartøy om partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
  2. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
  3. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
  4. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
  5. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av kvoteåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Kapittel 3. Fiske i trålgruppen

  § 10 Fartøykvoter
   

  Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  50 tonn +

  50 % av bruttotonnasje fra

  0 –

  100

  40 % av bruttotonnasje fra

  101 –

  200

  30 % av bruttotonnasje fra

  201 –

  300

  20 % av bruttotonnasje fra

  301 –

  400

  10 % av bruttotonnasje fra

  401 –

  600

  Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

  Kvoteenheten fastsettes til 4,12.

  § 11 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Fartøyene kan overfiske kvoten tildelt etter § 10 med inntil 10 % i 2021. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2022. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2021, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2022. Fartøy som benyttet adgangen i 2020 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2021.

  Fartøy som i 2021 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  § 12 Partråling
   

  Uten hinder av forbudet i §§ 22 og 23 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
  2. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
  3. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
  4. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
  5. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av kvoteåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen

  § 13 Fartøy-/maksimalkvoter for fartøy i lukket gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Fartøykvote (garantert) for alle fartøy (tonn)

  Maksimalkvote for fartøy med st.l. og hj.l. under 15 m (tonn)

  Fartøy under 7,00 m

  1,31

   41,360

   49,633

  Fartøy 7,0 – 7,99 m

  1,97

   62,198

   74,639

  Fartøy 8,0 – 8,99 m

  2,62

   82,720

   99,266

  Fartøy 9,0 – 9,99 m

  3,93

   124,080

   148,898

  Fartøy 10,0 – 10,99 m

  4,59

   144,917

   173,904

  Fartøy 11,0 – 11,99 m

  5,24

   165,439

   198,531

  Fartøy 12,0 - 12,99 m

  5,90

   186,277

   223,537

  Fartøy 13,0 - 13,99 m

  6,55

   206,799

   248,164

  Fartøy 14,0 - 14,99 m

  7,86

   248,159

   297,797

  Fartøy 15,0 - 15,99 m

  8,40

   265,208

  Fartøy 16,0 - 16,99 m

  8,85

   279,416

  Fartøy 17,0 - 17,99 m

  9,39

   296,465

  Fartøy 18,0 - 18,99 m

  10,43

   329,300

  Fartøy 19,0 - 19,99 m

  11,47

   362,135

  Fartøy 20,0 - 20,99 m

  12,52

   395,286

  Fartøy 21,0 – 21,99 m

  14,08

   444,539

  Fartøy 22,0 – 22,99 m

  15,65

   494,108

  Fartøy 23,0 – 23,99 m

  17,21

   543,361

  Fartøy 24,0 – 24,99 m

  18,78

   592,930

  Fartøy 25,0 – 25,99 m

  20,34

   642,183

  Fartøy 26,0 m og over

  21,91

   691,751

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 37,8876 tonn. Utnyttelse av fartøykvoten belaster maksimalkvoten tilsvarende. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er 31,5724 tonn.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av norsk vårgytende sild i medhold av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 14 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Etter at maksimal- og fartøykvoten som tildeles etter § 13 er utnyttet, kan det enkelte fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fiske og lande inntil 10 % av den garanterte kvoten i 2021. Fartøy som benytter adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for kvoteåret 2022.

  Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde over 15 meter, kan overfiske kvoten tildelt etter § 13 med inntil 10 % i 2021. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2022. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2021, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2022. Adgangen til å overføre inntil 10 % ufisket kvantum til neste år er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

  Fartøy som benyttet adgangen i 2020 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2021.

  § 15 Fartøykvoter for fartøy i åpen gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe med landnot og garn, kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

  Fartøyets største lengde

  Kvotefaktor

  Fartøykvoter (tonn)

  Fartøy under 7 m

  1,31

  20,685

  Fartøy 7,0 -7,99 m

  1,97

  31,106

  Fartøy 8,0 -8,99 m

  2,62

  41,370

  Fartøy 9,0-9,99 m

  3,93

  62,055

  Fartøy 10,0-10,99 m

  4,59

  72,476

  Fartøy 11,0-11,99 m

  5,24

  82,740

  Fartøy 12,0-12,99 m

  5,90

  93,161

  Fartøy 13,0-13,99 m

  6,55

  103,425

  Fartøy 14,0 m og over

  7,86

  124,109

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktor med en kvoteenhet på 15,79 tonn.

  § 16 Partråling
   

  Uten hinder av forbudet i §§ 22 og 23 kan kystfartøy med adgang til å bruke flytetrål etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 1-1 andre ledd tredje punktum som partråler, på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
  2. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
  3. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
  4. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
  5. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av kvoteåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 17 Landing til førings- eller kjøperfartøy
   

  Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar imot norsk vårgytende sild.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 18 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
   

  Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

  Kapittel 5. Stengte områder

  § 19 Stengte områder i Nordland
   

  Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy på eller over 21,35 meter største lengde som fisker med not å fiske i Vestfjorden og innenfor liggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°18’N 15°39’Ø og 68°11’N 15°36’Ø (Offersøya – Tranøy). I nord er området avgrenset av en rett linje lands 68°40’N tvers av Tjeldsundet.

  Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68°01,12’N 16°11,62’Ø til 68°00,95’N 16°10,20’Ø (Hestneset sør til Hellandsberg).

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til fartøy å fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i denne bestemmelsen etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 20 Fiske sør for 62°N
   

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 12 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.

  Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i perioden fra og med 15. februar til og med 30. april likevel tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr, samt innenfor grunnlinjene i et område øst for Utsira definert ved følgende koordinater:

  1. N 59° 38,554` Ø 005° 04,355` (på grunnlinjen)
  2. N 59° 33,490` Ø 005° 08,520`
  3. N 59° 32,799` Ø 005° 14,460`

  og videre fra:

  1. N 59° 16,206` Ø 005° 31,174`
  2. N 59° 06,999` Ø 005° 30,407`
  3. N 59° 06,999` Ø 005° 12,615` (på grunnlinjen)

  Fangstene av sild i dette området belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild.

  Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.

  § 21 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m.
   

  Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 19 og 20 kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder.

  Tilsvarende kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde i nærmere avgrensede områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Kapittel 6. Fellesbestemmelser

  § 22 Kvoteutnyttelse
   

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 23 Overføring av fangst
   

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not, trål og snurrevad dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

  Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

  § 24 Bifangst
   

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.

  Videre kan fartøy som ikke har adgang til å delta i sildefisket ha bifangst av sild i følgende fiskerier:

  1. I fisket etter brisling er det tillatt med inntil 50 % bifangst av sild i vekt ved landing.
  2. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten ombord og ved landing.
  3. I fisket etter makrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten ombord og ved landing.

  § 25 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping
   

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 26 Meldeplikt ved sprenging av not
   

  Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

  § 27 Fiske etter agn
   

  Innenfor grunnlinjene nord for 62°N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.

  Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.

  § 28 Bemyndigelse
   

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 7. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 29 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 30 Straff
   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 31 Ikrafttredelse
   

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -------------------------

  NWA/EW