J-67-2024: Forskrift om regulering av fisket etter snabeluer (S. mentella) nord for 62°N i 2024

Erstatter: J-225-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.05.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om regulering av fisket etter snabeluer (S. mentella) nord for 62°N i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. mai 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fisket og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 19. desember 2023 nr. 2178 om regulering av fisket etter snabeluer (S. mentella) nord for 62° N i 2024 gjøres følgende endring:

  § 6 annet ledd skal lyde:

  Fiske med bunntrål etter snabeluer fra og med 10. mai er bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  § 7 første ledd Område A annet ledd skal lyde.

  Fra og med 10. mai er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7.  N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  11. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  12. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter snabeluer (S. mentella) nord for 62°N i 2024

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fisket og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande snabeluer nord for N 62° i 2024.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 46 418 tonn snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 100 tonn til dekning av bifangst og 36 tonn til forsknings- og undervisningskvote. 

  § 3 Gruppekvote

  Fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 46 282 tonn snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann.

  § 4 Maksimalkvote

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en maksimalkvote på 1 500 tonn snabeluer uavhengig av fartøystørrelse og uavhengig av om fartøyet har en eller flere tråltillatelser. Denne kvoten må også dekke bifangst av snabeluer i andre fiskerier.

  § 5 Fredningstid

  Det er forbudt å fiske snabeluer med trål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

  § 6 Områder for fiske med bunntrål

  Fiske med bunntrål etter snabeluer før 1. mars er bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til:
  2. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  3. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  4. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  5. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  6. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  7. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  8. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  9. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  10. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  11. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  12. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  13. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  14. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  15. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Fiske med bunntrål etter snabeluer fra og med 10. mai er bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Fiske med bunntrål etter snabeluer er likevel tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

  § 7 Områder for fiske med flytetrål

  Fiske med flytetrål etter snabeluer er bare tillatt innenfor følgende områder:

  Område A

  Før 1. mars er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30`, og videre til
  2. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  3. N 72°00,00` Ø 014°40,00
  4. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  5. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  6. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  7. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  8. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  9. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  10. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Fra og med 10. mai er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00`, og videre til
  2. N 73°00,00` Ø 023°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7.  N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  11. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  12. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

  Område B

  I fiskerisonen ved Jan Mayen.

  Område C

  I internasjonalt farvann i ICES statistikkområde 2.

  § 8 Bifangst

  Ved fiske med stormasket trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av snabeluer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  Ved fiske med stormasket trål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av snabeluer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 9 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 10 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  § 11 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

  § 12 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr.1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 13 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 14 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  -------------------------

  HØ/EW