J-61-2024: Forskrift om regulering av ungdoms rett til å delta i fisket i 2024 (ungdomsfiskeordningen)

Erstatter: J-70-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.04.2024

Gyldig til: 23.10.2024

Forskrift om regulering av ungdoms rett til å delta i fisket i 2024 (ungdomsfiskeordningen)

Innholdsfortegnelse:

    Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 23 , § 36, § 37, § 38 § 39 og § 59.

    § 1 Virkeområde

    Denne forskrift regulerer ungdoms fiske på uregulerte arter samt adgang for ungdom til å delta i alle adgangsregulerte fiskerier i forskrift 21. desember 2023 nr. 2282 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2024 (deltakerforskriften) kapittel 2, med unntak av fiske etter blåkveite og brisling.

    § 2 Ungdomsfiskeordningen

    Ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 12 år senest i 2024, og som ikke har fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må melde seg på ved innsending av skjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside, og ha fått tildelt deltakernummer. Fartøyet som benyttes i ungdomsfiskeordningen skal være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

    Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

    For å delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde.

    For å delta i fisket etter leppefisk under ungdomsfiskeordningen, skal kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper være vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet. Kravet om posisjonsrapportering etter § 13 i forskrift 22. desember 2023 nr. 2312 om regulering av fisket etter leppefisk i 2024 gjelder ikke for fiske under ungdomsfiskeordningen.

    For å delta i fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen, må deltakeren være påmeldt, fylle 16 år senest i løpet av 2024 og være bosatt i Finnmark. Påmelding må skje senest 1. juni ved innsending av skjema om fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordningen, som er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside. Kravet om posisjonsrapportering etter § 11 i forskrift 20. desember 2023 nr. 2240 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2024 gjelder ikke for fiske under ungdomsfiskeordningen.

    Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen må selv stå om bord og delta i utøvelsen av fisket.

    Fiskere under ungdomsfiskeordningen skal følge det til enhver tid gjeldende regelverket for gjennomføring av fiske, med mindre annet er bestemt i denne forskriften.

    § 3 Tidspunkt for fiske

    Ungdomsfiskeordningen på de arter som femgår av § 1 gjelder i perioden fra og med 17. juni 2024 til og med 16. august 2024, med unntak av fisket etter rognkjeks og leppefisk hvor det gjelder egne bestemmelser om tidspunkt for fiske.

    Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder fra og med 1. mai 2024 til og med 20. juni 2024 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 1. mai 2024 til og med 10. september 2024 i Finnmark øst for 26°Ø.

    Ungdomsfiskeordningen i fiske etter leppefisk gjelder fra og med 12. juli 2024 kl. 08.00 sør for 62°N og fra og med 26. juli 2024 kl. 08.00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk under ungdomsfiskeordningen gjelder til 20. oktober kl. 20.00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område stoppes.

    § 4 Redskapsbegrensning

    Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper:

    a.  stang og håndsnøre, og
    b.  en juksamaskin, og
    c.  garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
    d.  liner med inntil 300 angler, og
    e.  inntil 20 teiner eller ruser. I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

    Fra det enkelte fartøy kan det ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.

    § 5 Ungdomsfiske i regi av en kommune

    Når ungdomsfisket arrangeres i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratet gi fartøy tillatelse til å fiske med større redskapsmengde enn nevnt i § 4, men redskapsbegrensningen i § 4 skal fortsatt gjelde per person.

    Når ungdomsfisket arrangeres i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratet også gi tillatelse til at det nyttes merkeregistrert fartøy som er i ordinær drift.

    Merkeregistrerte fartøy som har fått tillatelse etter annet ledd skal, for hver enkelt tur på feltet, varsle Fiskeridirektoratet på SMS ved oppstart av fisket og før ankomst for landing av fangst. Meldingen skal sendes til telefonnummer 1933 og inneholde elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

    -  ”ung” (kodeord som oppgis først i meldingen)
    -  ”på” eller ”av” (”på” ved start av fangst og ”av” før landing eller avslutning)
    -   Registreringsnummer og navn på fartøy (b99m stortind)
    -   Navn på ungdomsfisker(e) om bord
    -   Dato og klokkeslett for start eller stopp av fiske (ddmm ttmm).

    Eksempel på melding ved start av fiske: ”ung på b99m stortind ola nordmann 3004 1645”. Eksempel på melding ved stopp av fiske: ”ung av b99m stortind ola nordmann 3004 2350”.

    § 6 Fangst

    Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fartøy og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn.

    Innenfor ungdomsfiskeordningen kan deltakere påmeldt etter § 2 femte ledd fiske og lande et kvantum kongekrabbe som vil bli fastsatt etter at påmeldingsfristen er utløpt.

    Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratet kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune.

    Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

    Begrensninger for fangst av torsk (§ 2), rognkjeks (§ 4) og kongekrabbe (§ 6) i forskrift 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

    § 7 Blåkveite

    Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

    § 8 Landing og omsetning av fangst

    Kvantumet som fiskes av en ungdomsfisker kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

    Fangst kan bare landes til kjøpere som er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere, jf. forskrift 26. november 2010 nr. 1475 om registrering som kjøper av fangst.

    All fangst landet av ungdomsfisker skal registreres i samsvar med forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).

    Ungdomsfiskernes navn og personnummer skal fylles ut på de relevante felt i seddelen. I rubrikken for kvotetype skal det fylles ut ungdomskvote. I rubrikken for registreringsmerke skal tildelt registreringsmerke fra merkeregisteret, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret fylles ut.

    § 9 Bemyndigelse

    Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

    § 10 Overtredelsesgebyr

    Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

    § 11 Straff

    Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

    § 12 Ikrafttredelse

    Denne forskrift trer i kraft 30. april 2024 og gjelder til og med 23. oktober 2024.

    -------------------

    KOO/EW