J-58-2024: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra krav til låssetting i fisket etter makrell

Erstatter: J-84-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.04.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra krav til låssetting i fisket etter makrell

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. april 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 74.

  § 1 Tidsbegrenset fritak fra krav om låssetting ved samfiske etter makrell

  Kravet til låssetting i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 37 første ledd gjelder ikke ved samfiske etter makrell i 2024.

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av makrell uten at de driver samfiske trenger ikke låsette fangsten før overføring av fangsten til godkjent førings-/kjøperfartøy.

  § 2 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ---------------------

  KOO/EW