J-53-2024: Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024

Erstatter: J-51-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.04.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. april 2024 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 36, § 37, § 42, § 47 og § 59, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 15. desember 2023 nr. 2096 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024 gjøres følgende endringer:
   

  § 6 femte ledd skal lyde:

  Fra og med 3. april 2024 kan fartøy i ringnotgruppen tildeles et tillegg på 550 tonn til sin maksimalkvote. Fra og med 9. april økes tillegget til 580 tonn. Tillegget tildeles etter påmelding og loddtrekning. Fartøy som ønsker å delta må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 3. april 09:00. Fiskeridirektoratet fastsetter utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Norges Sildesalgslag administrerer utseilingsordningen. Fartøyet må ta utseiling senest 24 timer etter at de får tilbud om økning i kvoten. Etter denne fristen går tilbudet til neste fartøy på listen.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.
   

  Forskriften lyder etter dette:


  ----------------

  Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024


  Fasttsatt av Fiskeridirektoratet den 15. desember 2023 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 36, § 37, § 42, § 47 og § 59, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhavet og i Barentshavet (ICES statistikkområder 1 og 2).

  § 2 Totalkvote og åpningsdato

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fra og med 23. januar fiske inntil 117 550 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard.

  Av kvantumet nevnt i første ledd avsettes 52 tonn til forskningskvote.

  Fartøy som ønsker å lete eller fiske etter lodde øst for 32°Ø må ha avtalt dette med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Sjøtjenesten kan sette nærmere vilkår for leting eller fiske etter lodde øst for 32°Ø, samt bestemme at fartøy må ha inspektør om bord.

  § 3 Gruppekvote for ringnotfartøy

  Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 84 598 tonn lodde.

  § 4 Gruppekvote for trålfartøy

  Fartøy med loddetråltillatelse kan fiske og lande inntil 14 100 tonn lodde.

  § 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 18 800 tonn lodde.

  Kapittel 2. Fisket i ringnotgruppen

  § 6 Maksimalkvote

  Fartøy med ringnottillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

    1500 hl

    +40 % av konsesjonskapasiteten fra

    0 - 4000 hl

   

    +30 % av konsesjonskapasiteten fra

    4000 - 6000 hl

   

    +20 % av konsesjonskapasiteten fra

    6000 - 10 000 hl

   

    +10 % av konsesjonskapasiteten over

    10 000 hl

  Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

  Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Kvoteenheten fastsettes til 1,99.

  Fra og med 3. april 2024 kan fartøy i ringnotgruppen tildeles et tillegg på 550 tonn til sin maksimalkvote. Fra og med 9. april økes tillegget til 580 tonn. Tillegget tildeles etter påmelding og loddtrekning. Fartøy som ønsker å delta må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 3. april 09:00. Fiskeridirektoratet fastsetter utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Norges Sildesalgslag administrerer utseilingsordningen. Fartøyet må ta utseiling senest 24 timer etter at de får tilbud om økning i kvoten. Etter denne fristen går tilbudet til neste fartøy på listen.

  Kapittel 3. Fisket i trålgruppen

  § 7 Maksimalkvote

  Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

    50 tonn

    +50 % av bruttotonnasje fra

    0 - 99 tonn

   

    +40 % av bruttotonnasje fra

    100 - 199 tonn

   

    +30 % av bruttotonnasje fra

    200 - 299 tonn

   

    +20 % av bruttotonnasje fra

    300 - 399 tonn

   

    +10 % av bruttotonnasje fra

    400 - 600 tonn

  Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag.

  Kvoteenheten fastsettes til 1,33. Kvoteenheten kan endres dersom en rasjonell utnyttelse av kvoten tilsier det.

  Kapittel 4. Fisket i kystfartøygruppen

  § 8 Maksimalkvoter

  Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles maksimalkvoter på grunnlag av fartøystørrelse. Maksimalkvotene tildeles slik:

  Største lengde (m)

  Maksimalkvoter (tonn)

  0–14,99

  100

  15–20,99

  200

  21 og over

  300

  Fra og med 25. mars 2024 er maksimalkvoten 600 tonn uavhengig av fartøystørrelse.

  Maksimalkvoten kan endres dersom en rasjonell utnyttelse av kvoten tilsier det.

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 9 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 10 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 11 Adgang til å delta ved påmelding og loddtrekning

  Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 10. januar. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier, vil deltakelsen bli begrenset ved loddtrekning.

  Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

  Fiskeridirektoratet fastsetter utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Norges Sildesalgslag administrerer utseilingsordningen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, skal straks skriftlig melde fra til Norges Sildesalgslag.

  § 12 Melding om utseiling

  Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen skal sende melding om utseiling til Norges Sildesalgslag før første utseiling. Ved melding om utseiling må fartøyet ha avsluttet annet fiske, ha levert annen fangst og ha forlatt land/kai. Fartøyet skal ha nødvendig redskap for loddefiske om bord.

  Dersom det settes en siste utseilingsfrist for trål- og ringnotgruppen etter § 13, skal fartøy som ikke har fisket og levert lodde sende melding om utseiling til Norges Sildesalgslag før utseiling. Ved melding om utseiling må fartøyet ha avsluttet annet fiske, ha levert annen fangst og ha forlatt land/kai. Fartøyet skal ha nødvendig redskap for loddefiske om bord.

  Fra og med 25. mars 2024 er det forbudt for fartøy i kystfartøygruppen å starte ny tur uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

  Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.

  § 13 Utseilingsfrist

  Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket etter lodde.

  Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, kan Fiskeridirektoratet dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  Siste frist for utseiling i kystgruppen er 10. mars kl. 24:00

  § 14 Bruk av føringsfartøy

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter lodde. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 15 Omregningsfaktorer

  Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten.

  Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten.

  Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy.

  § 16 Inspektør/Observatør

  Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket.

  § 17 Fiske innenfor 12 nautiske mil

  Det er forbudt å fiske lodde med trål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene for andre enn de som har adgang til slikt fiske etter forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 60 annet ledd.

  Forbudet gjelder ikke kystfartøy som har adgang til å delta i loddefisket med småmasket trål.

  Som en prøveordning kan fartøy som er tildelt ringnottillatelse fiske lodde med trål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøyet må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste minst 48 timer før fisket i dette området starter. Meldeplikten gjelder ikke fartøy som er tildelt loddetråltillatelse.

  § 18 Fiske innenfor 4 nautiske mil

  Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene vest for Nordkapp og innenfor grunnlinjen øst for Nordkapp, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet.

  Fartøy som ønsker å fiske innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene må kontakte Fiskeridirektoratets sjøtjeneste for koordinering og oppfølging av forsøksfiske. Dispensasjon kan gis på nærmere vilkår, og det kan plasseres inspektør om bord i fartøyene.

  § 19 Stengte områder

  Fiskeridirektoratet kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk per 100 tonn lodde, eller dersom innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av høstingsforskriften § 49 første og niende ledd.

  § 20 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 21 Meldeplikt ved sprenging av not

  Fartøy som fisker med not skal på eget skjema melde fra til Fiskeridirektoratet om notsprenging.

  Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

  § 22 Stopp av fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan innføre konsumpåbud.

  Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 23 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 24 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 25 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ------------------

  TO/LCB