J-52-2024: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2024

Erstatter: J-48-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.04.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. april 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12 og forskrift 21. desember 2023 nr. 2273 om regulering av fisket etter kolmule i 2024 § 15.

  I

  I forskrift 21. desember 2023 nr. 2273 om regulering av fisket etter kolmule i 2024 gjøres følgende endringer:
   

  § 6 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernesonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 434 tonn. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 6 434 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1 500 tonn fiskes i færøysk fiskerisone. Delkvoteenheten for fiske i færøysk fiskerisone oppheves fra og med 4. april 2024.
   

  § 7 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernesonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,98. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 2,98 fiskes i EU- sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,41 fiskes i færøysk fiskerisone. Delkvoteenheten for fiske i færøysk fiskerisone oppheves fra og med 4. april 2024.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2024

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 36, § 37 og § 59, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og § 20.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2024.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 390 902 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 30 tonn til forskningskvote.

  Av totalkvoten kan inntil 53 600 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

  Av totalkvoten kan inntil 198 000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V.

  § 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

  Fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske og lande inntil 304 880 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

  Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 41 808 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

  Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 154 440 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V.

  § 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 85 992 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

  Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 11 792 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

  Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 43 560 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V

  § 5 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  § 6 Kvoter på fartøynivå for fartøy med kolmuletråltillatelse

  Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernesonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 434 tonn. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 6 434 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1 500 tonn fiskes i færøysk fiskerisone. Delkvoteenheten for fiske i færøysk fiskerisone oppheves fra og med 4. april 2024.

  Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 133 tonn. Kvantumet kan fiskes utover kvoten fastsatt i første ledd første punktum.

  § 7 Kvoter på fartøynivå for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernesonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,98. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 2,98 fiskes i EU- sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,41 fiskes i færøysk fiskerisone. Delkvoteenheten for fiske i færøysk fiskerisone oppheves fra og med 4. april 2024.

  Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,84. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd første punktum.

  § 8 Beregning av kvote på fartøynivå

  Kvoten og kvotefleksibilitetsgrunnlaget til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områdene, med fartøyets fastsatte kvotefaktor.

  § 9 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

  Fartøy med kolmuletråltillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan overfiske kvoten tildelt etter § 6 og § 7 med inntil 10 % i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2024, godskrives inntil 10 % av denne kvoten i 2025. Fartøy som benyttet adgangen i 2023 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  Fartøy som i 2024 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  § 10 Partråling

  Uten hinder av forbudene i § 11 og § 12 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
  1. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
  1. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
  1. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
  1. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av reguleringsåret.
  1. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.
  1. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 11 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 12 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utrustet for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 13 Bifangst av kolmule

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av kolmule ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets kolmulekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter kolmule.

  § 14 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 15 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan fastsette fartøykvoter og områdedelkvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse, og kan dessuten fastsette et kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 16 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven. 

  § 17 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65, eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 18 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  --------

  NWA/LCB