J-5-2022: Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i britisk sone i 2022

Gyldig fra: 03.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i britisk sone i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 3. januar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske i britisk sone i ICES´ statistikkområder 4, 2.a, 5.b og 6 i 2022.

  § 2. Soneadgang ved fiske etter bunnfisk i britisk sone i ICES` statistikkområde 4 (Nordsjøen)

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske 30 000 tonn bunnfisk i britisk sone i Nordsjøen.

  Soneadgangen gitt i første ledd omfatter ikke fiske etter pelagiske arter (sild, makrell, hestmakrell mv.), arter som landes til industriformål (kolmule, øyepål, tobis mv.), skalldyr (krabber, reker, sjøkreps mv.) eller andre bunnorganismer (sjøpølser mv.).

  § 3. Kvoter i britisk sone i ICES´ statistikkområder 6, 2.a., 4, 5b og 6

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske følgende kvanta innenfor nærmere angitte områder i britisk sone i 2022:

  Art

  Tonn

  Britisk sone (ICES statistikkområde)

  Særlige vilkår

  Lange

  1 200 tonn

  6

  Kan bare fiskes med line

  Brosme

    650 tonn

  6

  Kan bare fiskes med line

  Blåkveite

    600 tonn

  2.a, 4, 5.b, og 6

  Kun bare fiskes med line i område 6

  Skjellbrosme

    150 tonn

  6

  Kun bifangst

  Blålange

     60 tonn

  6

  Kun bifangst

  Torsk

    15 tonn

  6

  Kun bifangst

  § 4. Begrensninger ved fiske etter bunnfisk i Nordsjøen

  Innenfor adgangen gitt i § 2 første ledd kan norske fartøy ikke fiske mer enn:

  1.   1 500 tonn torsk 
  2. 18 000 tonn sei
  3.   2 000 tonn hyse
  4.      100 tonn rødspette
  5.   1 000 tonn hvitting
  6.   4 500 tonn lange
  7.      600 tonn blåkveite
  8.   1 500 tonn brosme
  9.   2 000 tonn lysing
  10.   1 000 tonn annen bunnfisk.

  Norske fartøys fiske etter hvitting eller hyse i britisk sone i Nordsjøen kan stoppes dersom fangstene av hvitting eller hyse i norsk farvann, britisk sone og EU-sonen i ICES statistikkområde 4 overskrider den norske totalkvoten som er fastsatt for disse artene i tilsvarende område.

  § 5. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan fastsette begrensinger i soneadgangen ved fiske etter bunnfisk dersom norske fartøys fiske avviker vesentlig fra tradisjonelt omfang.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 7. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 3. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.

  AH/EW