J-5-2021: Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

Erstatter: J-199-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.02.2021

Forskrift om endring av forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. januar 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 41, § 43 og § 59 og forskrift 19. desember 2014 nr 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter § 14.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter gjøres følgende endring:

  § 2 andre ledd bokstav a) til i) (endret) blir bokstav a. til i.

  § 2 andre ledd bokstav g) (endret) skal lyde:

  g. som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område,

  II

  Forskriften trer i kraft 15. februar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

  Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen)

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartmentet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43 og 59.

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

  § 2 Saklig og stedlig virkeområde

  Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg.

  Forskriften gjelder for fartøy:

  1. på eller over 13 meter største lengde fra og med 1. februar 2015,
    
  2. som er gitt dispensasjon etter forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel § 5 sjette ledd, § 5a første ledd, eller § 8 fjerde ledd,
    
  3. som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg,
    
  4. som har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften),
    
  5. som driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse,
    
  6. som driver trålfiske etter reker uten reketillatelse, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr,
    
  7. som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område,
    
  8. som driver fangst av skjell og
    
  9. som driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Forskriften gjelder ikke for fiske- og fangstfartøy som er omfattet av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS forskriften).

  Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 3 Krav til utstyr og omkostninger

  Fartøyet skal ha en smarttelefon eller et nettbrett som kan kjøre Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon om bord under fisket. Smarttelefonen og nettbrettet må ha GPS og må kunne kobles til internett om bord i fartøyet.

  Meldinger som beskrevet i forskriften skal sendes ved hjelp av Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon.

  Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at enheten som er beskrevet her fungerer og at meldingsapplikasjonen er oppdatert før fartøyet forlater havn for fiske eller fangst.

  Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr eller meldingsapplikasjon som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

  § 4 Melding om oppstart av fiske etter makrell med drivgarn

  Fartøy som fisker makrell med drivgarn skal sende melding om oppstart av fiske i henhold til angitt tidsfrist.

  Melding om oppstart av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Meldingstype - Melding om oppstart av fiske (OPP)
  2. Løpenummer for meldingen
  3. Fartøyopplysninger
  4. Ansvarshavendes fulle navn
  5. Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid
  6. Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
  7. Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 5 Melding om opptak fra lås

  Fartøy som setter fangst i lås skal sende melding om opptak av fangst umiddelbart etter at avtale med føringsfartøy om opptak av fangst foreligger.

  Melding om opptak av fangst skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Meldingstype - Melding om opptak fra lås (FOR)
  2. Løpenummer for meldingen
  3. Fartøyopplysninger
  4. Ansvarshavendes fulle navn
  5. Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid.
  6. Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
  7. Lokasjon av låset med koordinater (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
  8. Antatt opptakstidspunkt i norsk tid.
  9. Føringsfartøyets radiokallesignal
  10. Fangst i låset fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  11. Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 6 Landingsmelding

  Fartøy som har gjennomført fiskeoperasjoner skal senest 2 timer før anløp til mottaksanlegg, eller landingssted dersom dette ikke er samme sted som mottaksanlegget, sende landingsmelding som beskrevet i denne bestemmelsen. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere mottaksanlegg enn 2 timer, skal snarest mulig før anløp mottaksanlegg sende landingsmelding.

  Fartøy som skal gjennomføre dellandinger skal sende en landingsmelding for hver landing. Tidsfristen angitt i første ledd gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

  Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.

  Landingsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Meldingstype - Landingsmelding (LND)
  2. Løpenummer for meldingen
  3. Fartøyopplysninger
  4. Ansvarshavendes fulle navn
  5. Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid.
  6. Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
  7. Dato og tid for anløp til havn eller landingssted i norsk tid.
  8. Mottaksanlegg
  9. Landingssted
  10. Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  § 7 Melding om kaisalg

  Fartøy som har dispensasjon for kaisalg skal sende melding om kaisalg når salget er avsluttet for dagen, eller senest før en forlater salgsplassen

  Melding om kaisalg skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Meldingstype - Melding om kaisalg (KAI)
  2. Løpenummer for meldingen
  3. Fartøyopplysninger
  4. Ansvarshavendes fulle navn
  5. Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid.
  6. Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
  7. Fangst om bord før oppstart av kaisalget fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 8 Posisjonsrapportering

  Fartøy er pålagt å registrere og sende inn posisjoner med Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 9 Registrering og mottak av meldinger

  Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding automatisk ved at meldingen endrer status fra «registrert» til «registrert og mottatt» i meldingsapplikasjonen. Dersom meldingen ikke endrer status til «registrert og mottatt» anses ikke meldingen sendt til Fiskeridirektoratet.

  Statusendringen beskrevet i første ledd, innebærer en bekreftelese på at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og lagret i direktoratets system. Statusendringen betyr ikke at  Fiskeridirektoratet har kontrollert at meldingen er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  § 10 Registrering utenfor sendingsutstyrets dekningsområde

  Selv om fartøyet er utenfor sendingsutstyrets dekningsområde skal meldingen registreres og lagres i meldingsapplikasjonen. Er meldingen registrert og lagret riktig anses meldingen mottatt av Fiskeridirektoratet, jf. § 9 første ledd.

  Meldingsapplikasjon vil automatisk sende registrerte meldinger når fartøyet igjen er innenfor sendingsutstyrets dekningsområde. Den som skal sende meldingen skal sørge for at sendingsutstyret er på når fartøyet igjen er innenfor sendingsutstyrets dekningsområde.

  § 11Tilgang til egne meldinger

  Meldinger som er sendt inn skal registreres og lagres i Fiskeridirektoratets registre, og skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for ansvarshavende om bord og fartøyeier.

  § 12 Adgang til å korrigere meldinger

  Melding som er sendt kan korrigeres ved sending av ny melding innen samme frister som er nevnt i §§ 4 - 7. Når korrigert melding er mottatt av Fiskeridirektoratet vil meldingen bli kontrollert og lagret i direktoratets system. Dette betyr ikke at den korrigerte meldingen er kontrollert opp mot regelverket og de faktiske forhold.

  § 13 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved sendingsutstyret slik at kravene i denne forskriften ikke kan oppfylles, kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten at sendingsutstyret tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Fiskeridirektoratet kan for enkeltturer gi dispensasjon til å starte fiske uten at disse kravene er oppfylt.

  Dersom det oppstår feil ved sendingsutstyret mens fartøyet er på fiskefeltet, må utstyret eller applikasjonen repareres, erstattes eller oppdateres så snart fartøyet kommer til havn.

  § 14 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette andre rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan også gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, for eksempel regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 15 Dispensasjonsadgang

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

  § 16 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 17 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i  forskriften straffes i henhold til havressurslova § 62 og § 64. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

  § 18 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. februar 2015. Samtidig oppheves forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy. Fiskeridirektoratet bestemmer når rapporteringskravene angitt i forskriften §§ 4-5 og §§ 7-8 trer i kraft.

  ----------------

  LS/EW