Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-49-2021: Forskrift om midlertidig kvotebytte av kolmule og nordsjøsild i 2021 for fartøy med adgang til å delta i kolmulefisket

Gyldig fra: 02.03.2021

Forskrift om midlertidig kvotebytte av kolmule og nordsjøsild i 2021 for fartøy med adgang til å delta i kolmulefisket

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 2. mars 2021 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14.

  § 1. Virkeområde

  Denne forskriften gjelder kvotebytte av kolmule og sild i Nordsjøen mellom to fartøy som har kolmuletråltillatelse og mellom to fartøy som har pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  § 2. Vilkår for kvotebytte av kolmule og sild i Nordsjøen

  Fartøy med kolmuletråltillatelse kan bare bytte med fartøy med kolmuletråltillatelse. Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan bare bytte med andre fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtrålltilatelse. Fartøyet som bytter fra seg kolmulekvote må ha fisket minst 30 % av fartøykvoten etter forskrift 16. desember 2020 nr. 2817 om regulering av fisket etter kolmule i 2021 §§  6 og 7 før melding om kvotebytte.

  Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant tillatelse.

  Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende og signert melding til Norges Sildesalgslag med kopi til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote. Meldingen skal bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av kolmule og sild i Nordsjøen som byttes.

  Ved en eventuell adgang til å fiske sild eller kolmule i EU-sonen eller britisk sone vil det bli fastsatt en egen frist for å melde fra til Norges Sildesalgslag om hvor mye av byttet kvantum som skal kunne fiskes der.

  § 3. Virkning av kvotebytte av kolmule og sild i Nordsjøen

  Et kvotebytte mellom to fartøy som er lovlig innmeldt etter § 2 gir det ene fartøyet rett til å fiske fartøyets kvote og deler av det andre fartøyets kvote av kolmule etter forskrift 16. desember 2020 nr. 2817 om regulering av fisket etter kolmule i 2021 §§  6 og 7. Fartøyet som avgir kolmulekvote gis rett til å fiske fartøyets kvote og deler av eller hele det andre fartøyets kvote av sild etter forskrift 21. desember nr. 3286 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 §§ 7 og 9. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift 21. desember 2020 nr. 3286 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 og forskrift 16. desember 2020 nr. 2817 om regulering av fisket etter kolmule i 2021 så langt de passer ved kvotebytte.

  § 4. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig gjennomføring av kvotebytteordningen.

  § 5. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og varer til 31. desember 2021.

  ------------

  NWA/EW