J-48-2021: Forskrift om stopp i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 – 2021

Gyldig fra: 19.02.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 – 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. februar 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 28. januar 2021 nr. 244 om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 -2021 § 7.

  § 1 Stopp i fisket

  Fisket etter lodde stoppes med virkning fra og med 19. februar kl. 21:00.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ---------

  HY/EW