J-45-2024: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2024

Erstatter: J-210-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.03.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. mars 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 37 og 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske tobis i 2024.

  § 2 Totalkvote og åpne områder

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 19 000 tonn tobis fra og med 15. april til og med 23. juni innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner:

  a. Forvaltningsområde 1. Underområde 1a. Inner Shoal sør.

  Området sør for N56°40', vest for Ø004°36' og ellers avgrenset av norsk sektorlinje i sør og vest.

  b. Forvaltningsområde 1. Underområde 1c. Inner Shoal midt.

  Området nord for N56°40’ og sør for N56°44’, vest for Ø004°36’ og ellers avgrenset av norsk sektorlinje i sør og vest.

  c. Forvaltningsområde 2. Underområde 2b. Outer Shoal nord, Karusellen, Hardangerviden.

  Området nord for N57°16' og sør for N57°27', og mellom Ø005°18' og norsk sektorlinje i vest.

  d. Forvaltningsområde 2. Underområde 2c. Outer Shoal midt, Snuplassen.

  Området nord for N57˚11` og sør for N57˚16`, og mellom Ø005˚18` og norsk sektorlinje i vest.

  e. Forvaltningsområde 3. Underområde 3c. Vestbanken sentral, Falittene.

  Området mellom følgende koordinater;

  1.  N56°40' (Ved sektorlinjen); Ø005°18'
  2.  N57°41'; Ø005°59'42"
  3.   N57°41'; Ø006°23'2"
  4.  N56°50,5' (Mot sektorlinje); Ø005°50'

  f. Forvaltningsområde 3. Underområde 3b. Vestbanken øst.

  Området mellom følgende koordinater;

  1.   N56°50,5' (Mot sektorlinje); Ø005°50'
  2.  N57°41'; Ø006°23'2"
  3.  N57°41'; Ø008°00'
  4.  N57°30'11"; Ø008°00' (Ved sektorlinjen)

  § 3 Maksimalkvoter

  Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 0,66.

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter tobis.

  § 4 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 5 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utrustet for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 6 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets fatte vedtak om forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2024.

  Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves:

  Forskrift 14. desember 2023 nr. 2044 om regulering av fisket etter tobis i 2024.

  --------------------------

  AH/EW