J-44-2024: Forskrift om reguleringen av fangst av vågehval i 2024

Erstatter: J-63-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.03.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om reguleringen av fangst av vågehval i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. mars 2024 med hjemmel i lov 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34 og 47.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fangst av hval.

  § 2. Totalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å delta i fangst av vågehval i 2024, fange til sammen 1157 vågehval i Norges økonomiske sone, i fiskevernsonen ved Svalbard, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann i IWC-områdene ESB, EW, EN og CM. Av kvoten på 1157 vågehval kan 904 dyr fanges i IWC-områdene ESB, EW, EN og 253 vågehval i IWC område CM.

  § 3. Fangststart

  Fangst av vågehval kan påbegynnes 1. april.

  Fiskeridirektoratet vil stoppe fangsten når forholdene tilsier det.

  § 4. Observatør/inspektør

  Fartøyet kan pålegges å ha inspektør eller observatør om bord under fangsten.

  § 5. Oppgaveplikt

  Fartøy som deltar i fangst av vågehval og som ikke omfattes av plikten til elektronisk fangstrapportering skal føre fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet. Fangstdagboken skal føres fortløpende.

  Fangstdagboken skal innen åtte dager etter avsluttet fangstsesong være sendt eller overlevert Fiskeridirektoratet.

  § 6. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 7. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2024.

  --------------------

  GKL/EW