J-41-2023: Forskrift om endring i om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2023

Erstatter: J-290-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.03.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. mars 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 21. desember 2022 nr. 2469 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2023 gjøres følgende endring:

  § 5 skal lyde:

  Fartøy under 28 meter største lengde med adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, og som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande inntil 4 900 tonn blåkveite fra og med 29. mai til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 2 200 tonn blåkveite fra og med 7. august til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2023

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62˚N i 2023.

  Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 12 735 tonn blåkveite. Av dette kvantumet avsettes 66 tonn til forskningskvote og 200 tonn til dekning av bifangst for kystfartøy over 28 meter største lengde som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket.

  § 3 Gruppekvote for havfiskefartøy

  Konvensjonelle havfiskefartøy og trålere kan fiske og lande inntil 4 988 tonn blåkveite.

  § 4 Gruppekvote for kystfartøy

  Fartøy under 28 meter største lengde kan fiske og lande inntil 7 481 tonn blåkveite, hvorav 381 tonn avsettes til dekning av bifangst når det ikke er adgang til å drive direkte fiske.

  § 5 Periodekvoter

  Fartøy under 28 meter største lengde med adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, og som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande inntil 4 900 tonn blåkveite fra og med 29. mai til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 2 200 tonn blåkveite fra og med 7. august til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket

  § 6 Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde

  Fartøy under 28 meter største lengde med adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, og som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande følgende maksimalkvoter:

  Lengde:                                                           Maksimalkvote:

  0   – 13,99 meter største lengde             20        tonn
  14 – 19,99 meter største lengde             22,5      tonn
  20 – 27,99 meter største lengde             25        tonn

  § 7 Bifangst for konvensjonelle kystfartøy

  For fartøy som ikke har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, eller som har fisket kvoten tildelt i medhold av § 6, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite. For fartøy som lander flere ganger per uke, regnes bifangsten basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger per uke, regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy over 28 meter største lengde kan, uavhengig av første ledd, ikke ha mer enn 20 tonn blåkveite som bifangst.

  Blåkveite tatt som bifangst i perioder hvor fartøyet ikke kan drive direkte fiske går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket.

  § 8 Fartøykvote for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere

  Konvensjonelle havfiskefartøy og trålere kan fiske og lande en fartøykvote på 79 tonn. Denne kvoten må også dekke bifangst av blåkveite i andre fiskerier.

  § 9 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 10 Overføring av fangst

   

  Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy.

  § 11 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket

  § 12 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 13 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 14 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  -------------

  HØ/EW