J-40-2023: Forskrift om stopp i fangst av snøkrabbe i 2023

Gyldig fra: 17.03.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om stopp i fangst av snøkrabbe i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. mars 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 19. desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe § 6.

  § 1 Stopp i fisket

  Fangst av snøkrabbe stoppes med virkning fra og med 3. april 2023.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ------------------------

  HØ/EW