J-4-2022: Forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2009 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  § 1. Formål

  Formålet med forskriften er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket gjennom tildeling av rekrutteringskvoter. Rekrutteringskvotene skal gi unge fiskere en mulighet til å styrke kvotegrunnlaget og på sikt legge til rette for deltakelse i lukkede fiskerier.

  § 2. Tildeling av rekrutteringskvoter

  Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele inntil 6 rekrutteringskvoter med virkning fra og med 2022. Tre av rekrutteringskvotene tildeles kvinnelige fiskere og tre kvoter tildeles mannlige fiskere, forutsatt at det er mange nok kvalifiserte søkere av hvert kjønn. Det kan bare tildeles én rekrutteringskvote pr. søker.

  Rekrutteringskvoten gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 3. Vilkår for tildeling av rekrutteringskvoter

  Følgende vilkår må være oppfylt for tildeling av rekrutteringskvote:

  1. Søker må være født i 1992 eller senere. Kvinnelige fiskere må være født i 1982 eller senere.
  2. Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
  3. Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50% av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
  4. Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i.
  5. Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvoten gjelder for.
  6. Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvoten gjelder for.
  7. Søknad må være sendt senest 24. januar 2021 på skjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider.

  Med majoritetseier regnes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

  § 4. Utvelgelse

  Dersom antall søkere som oppfyller vilkårene i § 3 overstiger antall rekrutteringskvoter som tildeles etter § 2, skal utvelgelsen gjennomføres ved loddtrekning.

  § 5. Nærmere om rekrutteringskvotens innhold

  Rekrutteringskvoten har en varighet på 5 år.

  Fiskeridirektoratet fastsetter rekrutteringskvoten slik at den samlet utgjør 80 % av fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe ved starten av reguleringsåret. Det tildeles rekrutteringskvote i alle fiskeriene som fremkommer av § 2 andre ledd.

  For fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 10,9 meter og største lengde under 11 meter.

  For makrell skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter. Fartøykvoten til fartøy med adgang til deltakelse med not legges til grunn.

  For sild i Nordsjøen og Skagerrak skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10,0 og 10,99 meter.

  For norsk vårgytende sild skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10,0 – 10,99 meter.

  For å utnytte rekrutteringskvoten i det enkelte fiskeri må vilkårene for å delta i åpen gruppe være oppfylt.

  Rekrutteringskvoten kan ikke tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke noe annet fartøy som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få tildelt kvoten til annet fartøy vedkommende selv er majoritetseier i.

  § 6. Ikrafttredelse mv.

  Forskriften trer i kraft straks.

  ------------------

  KOO/EW