J-39-2023: Forskrift om regulering av høsting av rødåte i 2023

Erstatter: J-268-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.03.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om endring av forskrift om regulering av høsting av rødåte i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. mars 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 34, 39 og forskrift 15. desember 2022 nr. 2238 om regulering av høsting av rødåte i 2023 § 6.

  I

  I forskrift 15. desember 2022 nr. 2238 om regulering av høsting av rødåte i 2023 gjøres følgende endringer:

  § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

  Av kvantumet i første ledd kan fartøy med avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 eller 2 etter konsesjonsforskriften høste og lande inntil 10 000 tonn rødåte i området nord for 62° N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekoten, vest for 24° Ø.

  § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  Av kvantumet i første ledd avsettes årlig 3 000 tonn rødåte til forsøks- og forskningsformål.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------

  Forskrift om regulering av høsting av rødåte i 2023 

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 39, 59 og 67, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å høste og lande rødåte i 2023.

  § 2 Totalkvote og områdekvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med rødåtetråltillatelse etter konsesjonsforskriften høste og lande inntil 254 000 tonn rødåte i følgende områder:

  1. Norges økonomiske sone utenfor 1000 meters dybdekote nord for 62° N og vest for 24° Ø.
  2. Fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene
  3. Internasjonalt farvann i Norskehavet, innenfor et område definert som NEAFC RA 2 (XNS).

  Av kvantumet i første ledd kan fartøy med avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 eller 2 etter konsesjonsforskriften høste og lande inntil 10 000 tonn rødåte i området nord for 62° N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekoten, vest for 24° Ø.

  Av kvantumet i første ledd avsettes årlig 3 000 tonn rødåte til forsøks- og forskningsformål.

   

  § 3 Prøvetaking og rapportering

  Fartøy som deltar i høsting av rødåte skal følge den til enhver tid gjeldende protokoll for prøvetaking av innblanding av fiskelarver og fiskeyngel under rødåtehøsting som er fastlagt av Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttets kostnader med å analysere prøvene tilfaller rederiet.

  Fartøy som deltar i høsting av rødåte kan pålegges krav om rapportering fra høstingen, ut over det som fremgår av fangstdagbok og sluttsedler, eller følger av prosedyrer for prøvetaking, dersom Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet har behov for ytterligere data.

  Eier av fartøy som deltar skal innen utgangen av hvert år sende en rapport til Fiskeridirektoratet om hva fartøyet og eier har gjort for å bidra til kunnskapsutvikling om høsting av rødåte når det gjelder utvikling av redskap, prosessering og konservering av fangst.

  § 4 Observatører

  Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som høster rødåte.

  § 5 Feltskifte ved for høy innblanding av fiskelarver og fiskeyngel

  Det skal foretas et feltskifte dersom prøvetaking viser at rødåtefangsten har over 10 % innblanding av

  fiskelarver og fiskeyngel uavhengig av fiskeart. Dette gjelder for hvert enkelt trålhal. Med feltskifte menes endringer i fartøyets geografiske posisjon eller justeringer av fiskeredskapet som er egnet til å hindre ulovlig innblanding.

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe høstingen når totalkvoten eller områdekvoten er oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av høstingen.

  § 7 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ----------------------------

  NWA/EW