J-37-2024: Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2024

Erstatter: J-179-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.03.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. mars 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 34, 36, 37, 46, 47, 52 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20, 21 og 28, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2024. Forbudet gjelder også sport- og rekreasjonsfiske.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta etter denne forskrift, fiske og lande inntil 386,4 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Av dette kvantumet avsettes 15 tonn til bifangst av makrellstørje for fartøy som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket, 2 tonn til merk- og slippfisket etter makrellstørje, 8 tonn til rekreasjonsfiske etter makrellstørje og 33,4 tonn til forskningsformål.

  § 3 Gruppekvote for fartøy som fisker med not eller line

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen som fisker med not eller line kan fiske og lande inntil 288 tonn makrellstørje.

  § 4 Gruppekvote for småskala kystfartøy

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy kan fiske og lande 40 tonn makrellstørje.

   § 5 Gruppekvote for merk- og slipp- og rekreasjonsfiske

  Merk- og slippfiskere med adgang til å delta i fisket kan fiske 2 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. 

  Rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan fiske 8 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. 

  Rekreasjonsfiske innebærer at et fiskelag kan fiske en makrellstørje til matauk. Fartøy som i tillegg til å delta i rekreasjonsfisket etter makrellstørje, også deltar i merk- og slippfisket, kan fiske ytterligere en makrellstørje til matauk.

  § 6 Kvoter

  Fartøy med tillatelse etter § 10 til å fiske med not eller line kan fiske 51 tonn makrellstørje, hvorav 36 tonn er garantert kvantum.

  Fartøy med tillatelse etter § 11 til å delta i gruppen for småskala kystfartøy kan fiske frem til gruppekvoten er beregnet oppfisket. 

  § 7 Bifangst

  For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. Bifangsten etter første punktum kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totale fangst om bord ved landing. 

  § 8 Fiskesesong

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje med not kan delta i fisket i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november.

  Fartøy som fisker med line og som er over 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember.

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy kan delta i fisket i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

  Merk- og slipp- og rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan i delta i perioden 13. mai til og med 31. desember. 

  § 9 Refordelingsdato

  Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve den garanterte kvoten i § 6 den 15. august 2024, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Andre gangs endring eller oppheving kan tidligst foretas 1. september 2024.

  § 10 Deltakeradgang for fartøy som fisker med not eller line

  Fiskeridirektoratet gir tillatelse til fartøy som kan delta i fisket etter makrellstørje med not. Det kan også gis tillatelse til fiske med line for fartøy over 24 meter i denne gruppen.

  Det kan gis tillatelse til syv fartøy som fisker med not og ett fartøy som fisker med line.

  § 11 Deltakeradgang for fartøy som deltar i gruppen for småskala kystfiskefartøy

  Fiskeridirektoratet gir tillatelse til småskala kystfartøy som kan delta i fisket etter makrellstørje.

  Inntil 25 fartøy med største lengde til og med 14,99 meter og der fartøyeier står på blad B, kan delta i gruppen for småskala kystfiskefartøy dersom to av tre av følgende vilkår er oppfylt:

  • hver tur skal ha en varighet på under 24 timer
  • det skal være et mannskap på maksimalt fire personer om bord
  • fisket skal foregå innenfor Norges territorialfarvann

  Det kan kun fiskes med stang. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon til å fiske med line, dorg eller juksa. Søknad om dispensasjon må sendes til .

  Uavhengig av lengdebegrensningen i andre ledd kan inntil tre fartøy med største lengde mellom 14,99 og 24 meter, og som søker dispensasjon til å fiske med line, delta i fisket forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt.

  § 12 Deltakeradgang for merk- slipp og rekreasjonsfiskere

  Det opprettes en mannskapspool i merk-, slipp- og rekreasjonsfisket etter makrellstørje. Enhver som vil delta på et lag for merk-, slipp- eller rekreasjonsfisket må registrere seg i mannskapspoolen etter fastsatt måte i § 13. Påmeldingen gjelder for én sesong.

  Det er kun lag som får adgang til å delta i rekreasjonsfisket eller merk- og slippfisket som kan fiske etter makrellstørje i 2024. Tillatelse tildeles av Fiskeridirektoratet. Godkjente lag kan kun hente mannskap fra mannskapspoolen for makrellstørje.

  Fiskeridirektøren kan fastsette begrensninger i antall merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som får delta i fisket etter makrellstørje. 

  § 13 Påmelding til deltakelse i fisket

  Fartøy og merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket, må sende inn påmelding gjennom elektroniske skjema på fiskeridir.no.

  Påmelding for småskala kystfartøy og merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag må være sendt senest 22. april 2024.

  Fartøy som ønsker å delta i fisket med not og fartøy over 24 meter som ønsker å delta med line, kan melde seg på rulleringslisten når som helst i løpet av året. 

  Det er et vilkår for deltakelse i fisket at kravene som fremgår av §§ 10-12 er oppfylt.

  Dersom det er flere fartøy påmeldt til fiske i de ulike gruppene som nevnt §§ 10-12, vil utvelgelsen bli avgjort ved loddtrekning. 

  § 14 Krav til fartøy som ønsker å delta i fisket med not, line eller i gruppen for småskala kystfartøy

  Fartøy som vil delta i fisket etter makrellstørje med not, line eller i gruppen for småskala kystfartøy må dokumentere at de: 

  •  er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje 
  • har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas.

  Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. Fartøyet kan søke om dispensasjon fra dette kravet. I forbindelse med vurderingen av dispensasjonssøknaden skal det innhentes uttalelse fra Havforskningsinstituttet.

  Fartøy som fisker med not må dokumentere at de har egen lugar til observatører som nevnt i § 16. Fartøy som fisker med line må dokumentere at de enten har egen lugar om bord til observatører som nevnt i § 16, eller, dersom fartøyet kun går på dagsturer, tilfredsstillende losji som for eksempel hotell, i avgangshavn. 

  Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 100 mm. 

  § 15 Krav til merk- og slipp- og rekreasjonsfiskere som ønsker å delta i fisket

  Merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som vil delta i fisket etter makrellstørje må dokumentere at:

  • laget er egnet, bemannet og utrustet til rekreasjonsfiske etter makrellstørje
  • alle deltakerne i fiskelaget er bosatt i Norge

  Rekreasjonsfisket med den enkelte båt må avsluttes når båten har fisket og landet en makrellstørje til matauk. Merk- og slippfiskelag kan lande totalt to makrellstørjer til matauk i løpet av året. Makrellstørje som er tatt som matauk i rekreasjonsfiske regnes inn med som en av to makrellstørjer.

  Merk- og slippfiskelag som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje må, før fisket tar til, dokumentere at laget har fått tillatelse til å merke makrellstørje med spaghettimerke. Dersom det ikke er noen merk- og slippfiskelag med adgang til å delta i fisket som får tillatelse til å merke makrellstørje med spaghettimerke, kan Fiskeridirektoratet gi lagene tillatelse til å gjennomføre et rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2024. 

  § 16 Observatører 

  Deltakende fartøy som fisker med not skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT). 

  Deltakende fartøy over 15 meter som fisker med line skal ha 20 % dekning av nasjonale observatører. 

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør. 

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og nasjonale observatører og andre kostnader som oppstår. 

  Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. 

  § 17 Rapportering og havneanløp 

  Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36 så snart som mulig. Melding om havneanløp skal sendes senest fire timer før estimert anløp ved havn. 

  Fangst av makrellstørje kan kun landes i havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav fastsatt av ICCAT. 

  Ved landing av makrellstørje skal det på landings- og sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ. 

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd. 

  § 18 Forbud mot omlasting 

  Det er forbudt å omlaste makrellstørje. 

  § 19 Forbud mot bruk av fly og helikopter 

  Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fiske etter makrellstørje. 

  Yrkesfiskere og merk-slipp og rekreasjonsfiskelag med adgang til å delta etter §§ 10-12 kan uavhengig av forbudet i første ledd benytte drone i de tilfeller der tunfisken allerede er oppdaget og det er ønske om å dokumentere gjennomføring av fangstoperasjonen. Unntaket fra forbudet gjelder også for forskere som har fått tillatelse til å fiske etter makrellstørje.

  § 20 Overføring av fangst 

  Det kvantum som kan fiskes av fartøy med adgang til å delta i fisket kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. 

  § 21 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping 

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 22 Meldeplikt ved sprenging av not 

  Fartøy skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften § 12. 

  § 23 ICCAT-regelverk 

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk. 

  § 24 Bemyndigelse 

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller en gruppekvote er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet. 

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om «Joint Fishing Operation» (JFO) for fartøy som fisker med not.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 

  § 25 Overtredelsesgebyr 

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28, havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven. 

  § 26 Straff 

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til deltakerloven § 31 og havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

  § 27 Ikrafttredelse 

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2024. 

  Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2023 nr. 2020 om forbud mot å fiske makrellstørje i 2024. 

  ----------------------

  GKL/EW