J-32-2024: Høstingsforskriften

Erstatter: J-242-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.03.2024

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. mars 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 74.

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften), gjøres følgende endringer:

  § 50 første ledd bokstav a) skal lyde:

  For å begrense fangst av fisk under minstemål, kan Fiskeridirektoratet:

  1. Forby fiske i visse områder nord for 62° N dersom innblanding av reker, torsk, hyse, sei, blåkveite og uer under minstemål overskrider det som fremgår av § 49 første og fjerde til ellevte ledd

  § 50 annet ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N dersom innblanding av lodde, torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål overskrider det som fremgår av § 49 første og tolvte ledd.

  § 66 nytt fjerde ledd skal lyde:

  Ved fiske etter blåkveite med garn skal første og siste garn i hver garnlenke være merket med fartøyets registreringsmerke. Merket skal festes til garnets flyteline og være godt synlig og lett lesbart.                                                                         

  II

  Endringene i § 50 første ledd bokstav a) og § 50 annet ledd trer i kraft straks.

  § 66 fjerde ledd trer i kraft 1. juni 2024.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------

  HØ/EW

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  24-32.jml

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a

  Vedlegg 1b

  Vedlegg 1c

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-monteringsbeskrivelse-teiner-kongkerabbe (pdf, 426.9 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 576.6 kB)

  Vedlegg 3c -hosting (pdf, 582.7 kB)) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3d-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-fritidsfiske(6) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3e-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbeteiner-yrkesfiske(6).pdf (pdf, 652.8 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7-Lasteromssertifikat(2) (pdf, 74.7 kB)