J-3-2022: Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder fiske i sjøen, transport og lagring av fisk som skal holdes levende.

  Forskriften gjelder ikke anadrome laksefisk, skalldyr og bløtdyr.

  Bestemmelsene i §§ 5, 9, 10, 11 og 12 gjelder ikke for fiske, transport og lagring av sei, makrell, sild, brisling og ål. Bestemmelsene i §§ 3, 9, 10, 11 bokstav d, e og f og § 12 gjelder ikke for fiske, transport og lagring av rensefisk.

  § 2 Generelt om fangst av fisk som skal holdes levende

  Virksomheten skal drives forsvarlig ut i fra hensynet til fiskevelferd. Tiden fisken holdes utenfor vann eller trenges skal være så kort som mulig. Fisken skal håndteres skånsomt når den fanges, transporteres, oppbevares og håndteres ellers. Fisken skal ikke utsettes for større påkjenninger enn at største delen av fangsten er restituert og svømmer pelagisk etter tre døgn.

  Før fisket tar til skal alle om bord ha fått nødvendig opplæring om den aktuelle fangstmetoden. Opplæringen skal også gi kunnskap om hvordan man driver fisket forsvarlig ut i fra hensynet til fiskevelferd.

  § 3 Fiske med snurrevad

  Ved fiske med snurrevad skal det benyttes pose med knuteløst lin eller annet egnet materiale og fleksible sidepaneler.

  Mengden fisk som tas opp i hvert kast skal være forsvarlig ut fra hensynet til fiskevelferd.

  Ved fiske med snurrevad skal det under ombordtaking av fangsten benyttes vannfylt pose eller annet tilsvarende skånsomt utstyr. Dersom slik pose er montert i redskapet under fisket skal den være åpen i enden og avstengt fra selve fiskeposen slik at den ikke kan påvirke redskapets seleksjonsegenskaper.

  § 4 Fiskedybde

  Fisken skal tas opp fra dyp som medfører minst mulig skade og belastninger ellers på fisken. Det skal tas særskilt hensyn til at trykkendringene som oppstår under opptak ikke skal medføre varige skader.

  § 5 Krav om sortering

  Før fisken overføres til føringsrom og før overføring til restitusjonsmerd eller annen installasjon skal den sorteres. Fisk skal sorteres ut dersom den er påført skader av en slik karakter eller er i en slik allmenntilstand at fisken antas ikke å ville overleve, eller vil være betydelig svekket frem mot restitusjon.

  Fisk som er sortert ut skal umiddelbart avlives ved bløgging.

  Ved tvil om skadeomfanget eller allmenntilstanden er av en slik karakter som nevnt i første ledd, skal fisken sorteres ut og avlives.

  § 6 Krav til fangstredskap og bruk av pumper

  Fangstredskaper skal være egnet ut fra hensynet til fiskevelferd. Ved bruk av krokredskap skal fangsten sorteres i henhold til § 5.

  Ved bruk av vakuumpumpe ved ombordtaking eller landing av fisk som skal holdes levende, skal trykket ikke være høyere enn det som er forsvarlig slik at fisken ikke påføres unødige skader. Pumper/røranordninger etter hevertprinsippet med stort volum/lavt trykk kan benyttes.

  § 7 Krav ved bruk av håv

  Maskestørrelse og overflate av håv skal være utformet slik at fisken ikke påføres skader under håving fra føringsrom. Det skal ikke håves mer fisk per gang enn det som er forsvarlig i forhold til overlevelse og risiko for skader.

  § 8 Transport

  Transporten skal skje på en måte som effektivt sikrer fiskens helse og velferd, herunder skal det tas hensyn til fisketetthet i føringsrommet og fiskens behov for friskt og rent sjøvann.

  Fisken skal transporteres til bestemmelsesstedet så raskt som mulig.

  § 9 Plassering av restitusjons- og mellomlagringsmerder

  Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg.

  Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra avstandskravet nevnt i første ledd.

  § 10 Krav til restitusjonsmerd og bruk av det

  Fisk som er fanget levende og transportert om bord skal ved første gangs utsett i merd settes ut i en restitusjonsmerd.

  Krav til utforming av og hold av fisk i restitusjonsmerd:

  a. bunnen skal være flat og stram og av en slik størrelse at fisken umiddelbart etter utsett har mulighet til å legge seg på bunnen,

  b. det skal være god vannkvalitet og egnede lysforhold,

  c. fisk i restitusjonsmerd skal ha daglig tilsyn,

  d. utformingen av restitusjonsmerden skal være slik at man lett skal kunne inspisere fisken, og

  e. skadet eller død fisk skal plukkes ut og om nødvendig avlives med bløgging.

  Fisken skal holdes i restitusjonsmerd inntil man er sikker på at fisken svømmer pelagisk og reagerer på ytre stimuli.

  § 11 Krav til mellomlagringsmerd og bruk av det

  Krav til hold av fisk i mellomlagringsmerd:

  1. fiskens adferdsmessige og fysiologiske behov skal ivaretas
    
  2. syk, skadet eller død fisk skal tas ut og om nødvendig avlives med bløgging
    
  3. fisken skal ha regelmessig tilsyn
    
  4. fisken skal tilbys fôr daglig når det har gått maksimum fire uker etter restitusjon

  5. før fôring tar til bør fisken i samme merd være av likeartet størrelse
    
  6. fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må slaktes eller overføres til akvakulturanlegg

  Ved oppstart av fôring skal melding sendes til Mattilsynet og Statsforvalteren.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra første ledd bokstav f) til å mellomlagre torsk inntil 20 uker på visse vilkår.

  § 12 Helsekontroll

  Ved forøket dødelighet eller mistanke om smittsom eller ikke-smittsom sykdom i forbindelse med restitusjon og mellomlagring skal veterinær eller fiskehelsebiolog varsles umiddelbart og helsekontroll gjennomføres for å avklare årsaksforhold. Forekomster av smittsom eller ikke-smittsom sykdom skal registreres.

  Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under restitusjon og mellomlagring før fisken leveres til akvakulturanlegg.

  § 13 Tilsyn

  Mattilsynet kan i forbindelse med tilsyn kreve fremlagt dokumentasjon.

  § 14 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.§ 28  og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 37. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 15 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022

  TO/EW