J-292-2022: Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2023

Erstatter: J-209-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20 jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann i 2023.

  § 2 Totalkvote  

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande totalt 5 000 tonn hestmakrell, hvorav:

  1. 3 000 tonn kan fiskes i Norges territorialfarvann
  2. 2 000 tonn avsettes til dekning av bifangst av hestmakrell i et direkte fiske etter andre arter.

  § 3 Fiske i Norges territorialfarvann

  Fartøy kan fiske hestmakrell i Norges territorialfarvann innenfor totalkvoten angitt i § 2 første ledd bokstav a.

  § 4 Forbud mot direktefiske utenfor Norges territorialfarvann

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske direkte etter hestmakrell i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

  § 5 Bifangst

  Uten hinder av § 4 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

  § 6 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 7 Stopp av fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ----------------

  AH/EW