Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-284-2022: Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

Erstatter: J-13-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.12.2022

Forskrift om endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulerte område § 12.

  I

  I forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området gjøres følgende endringer:

  § 6 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som bruker samleteiner skal rapportere når slike teiner tas i bruk, antall teiner og posisjon for disse. Rapporteringen skal skje på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. august 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 15, 16, 34, 36, 37, 38, 41, § 43 og § 59, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og innenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften

  § 2 Definisjon

  Det er adgang til å fange kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

  Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

  1. Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
   N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
   N 70°55,82’ Ø 25°30,46’
    
  2. Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08, 05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

  § 3 Deltakelse

  Det er adgang til å fange kongekrabbe i området nevnt i § 2.

  Fartøy som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, først delta i fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område etter å ha endelig avsluttet og landet fangst i kvoteregulert område. Ved eventuell refordeling av kvote kan refordelt kvantum fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  Fartøy som driver oppkjøp av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

  § 4 Landing av fangst og sporing

  Dersom kongekrabbe som er fangstet i området som nevnt i § 2 skal landes i kvoteregulert område, må landing skje direkte fra fartøyet til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

  Kongekrabbe skal landes direkte fra fartøyet til mottaksanlegg som er godkjent av Mattilsynet, jf. forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, jf. § 1, forordning (EF) nr. 853/2004, kapittel II, artikkel 4.

  Dersom kjøper benytter mobile kjøpestasjoner må også disse være godkjente av Mattilsynet. Kjøpsstedet skal være registrert i Fiskeridirektoratets kjøperregister. Mobile kjøpestasjoner skal utstyres med fastmontert GPS sporingsutstyr. Kjøretøyets registreringsnummer og sporingsutstyrets spesifikke identitetsnummer mv. skal registreres ved Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere tekniske krav til GPS sporingsutstyr som kan anvendes.

  Det er ikke tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av fangst fra 1. mars 2021. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra dette forbudet.

  § 5 Forbud mot gjenutsetting av levende eller levedyktig kongekrabbe

  Det er forbudt å gjenutsette levende eller levedyktig kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

  Det er forbudt å benytte teiner med fluktåpning ved fangst av kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

  § 6 Bruk av samleteiner

  Med samleteiner menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  Det er forbudt å mellomlagre kongekrabbe fanget i område som nevnt i § 2 i samleteiner som plasseres innenfor det kvoteregulerte områdets grense.

  Fartøy som bruker samleteiner skal rapportere når slike teiner tas i bruk, antall teiner og posisjon for disse. Rapporteringen skal skje på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering..

  Det er ikke tillatt å bruke samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i havn. Samleteiner skal stå dypere enn 20 meter.

  Samleteiner skal ha fast ramme i bunn og topp. Når samleteiner er i sjøen skal de ha utstrakte vegger.

  Det er forbudt å frakte kongekrabbe i teiner eller samleteiner.

  Fiskemottak kan ikke benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  § 7 Rapportering av fangst

  Fangstdata skal registreres på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fiskeridirektoratet region Nord kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til rapportering på elektronisk skjema. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Dersom mobile kjøpestasjoner skal benyttes for mottak av kongekrabbe, skal den mobile kjøpestasjonens stedfaste mottak sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor minst tolv timer før mottak av fangst på den mobile kjøpestasjonen påbegynnes. Det er ikke tillatt å starte mottak av fangst før dette tidspunkt, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor gir tillatelse. Det stedfaste mottaket skal sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor minst tolv timer før den mobile kjøpestasjonen ankommer mottaksanlegget for å levere kongekrabbe.

  Meldinger som nevnt i fjerde ledd sendes på SMS til nummer 1933 med kodeord kkk først i meldingen. Meldingen skal angi ID og navn på mottaksstedet, som angitt i kjøperregisteret, samt dato og klokkeslett for mottaket.

  § 8 Posisjonsrapportering

  Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt sporing etter forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS, typegodkjent klasse A eller B). Dette ledd gjelder ikke fartøy som fisker til egen husholdning.

  Første ledd gjelder ikke for fartøy som har installert posisjonsrapporteringsutstyr i henhold til forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, og som minst hvert 10. minutt automatisk sender melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fartøy må enten ha et radiokallesignal tildelt av Telenor Kystradio, eller et kjenningssignal fra norsk ordinært skipsregister (NOR) for å kunne installere posisjonsrapporteringsutstyr. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, eller gjøre unntak med eller uten vilkår for bestemmelser fastsatt i denne.

  AIS eller posisjonsrapporteringssystemet skal være aktivt til enhver tid gjennom hele kvoteåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Når strømmen til AIS eller posisjonsrapporteringssystemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon.

  § 9 Forbud mot overføring av fangst

  Et fartøy kan ikke motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy.

  § 10 Stengning av områder

  Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og å lagre kongekrabbeteiner i sjøen i området vest for 26°Ø i perioden fra og med 6. september til og med 9. september 2022.

  § 11 Forbud mot ombordproduksjon

  Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Departementet er klageinstans.

  § 12 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe i område som nevnt i § 2.

  § 13 Overtredelsesgebyr

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) § 37.

  § 14 Tilsyn

  Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.

  § 15 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 16 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks.

  GL/EW