J-279-2022: Forskrift om regulering av fisket etter vassild i 2023

Erstatter: J-238-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fisket etter vassild i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36, 37 og 59, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande vassild i 2023.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 7 603 tonn vassild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. Av dette kvantum avsettes 20 tonn til forsknings- og undervisningskvote.

  § 3 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på totalkvoten

  Dersom totalkvoten overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste totalkvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom totalkvoten ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Totalkvoten angitt i § 2 er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår.

  § 4 Åpningsdato

  Fisket etter vassild åpner 1. januar 2023.

  § 5 Melding om utseiling

  Fartøy som skal delta i fisket etter vassild må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling.

  § 6 Prøvetaking

  Fartøy som fisker vassild i områder angitt i denne bestemmelsen i perioden 1. januar til 16. februar plikter å sende inn fryseprøver av uer til Havforskningsinstituttet på forespørsel. Plikten til prøvetaking gjelder i Norges økonomiske sone i følgende områder avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Område A

  1. 66°30'N            06°59'Ø
  2. 66°21'N            06°44'Ø
  3. 65°43'N            06°00'Ø
  4. 65°20'N            06°00'Ø
  5. 65°20'N            05°30'Ø
  6. 66°00'N            05°30' Ø
  7.  66°30'N            06°34,27'Ø
  8.  67°10'N            08°00' Ø
  9.  67°10'N            08°35' Ø
  10. 67°00'N            08°18' Ø
  11. 66°50'N            08°09' herifra i rett linje til pkt. 1.

  Område B

  1. 62°36'N            03°00'Ø
  2. 62°10'N            01°15'Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62°40'N            00°52'Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63°00'N            03°00'Ø herifra i rett linje til pkt. 1.

  § 7 Særlige bestemmelser om fiske i et område på Trænadjupet

  I perioden 25. februar til 31. mars er det forbudt å fiske vassild i et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. 66° 57,0’ N       008° 10,0’ Ø
  2. 67° 20,0’ N       008° 50,0’ Ø
  3. 67° 20,0’ N       009° 02,0’ Ø
  4. 66° 57,0’ N       008° 22,0’ Ø
   herfra videre til posisjon 1.

  Uten hinder av forbudet i første ledd kan det likevel fiskes med inspektør om bord. Sjøtjenesten bestemmer hvor mange fartøy som kan fiske etter vassild i det samme tidsrom.

  § 8 Fartøykvoter og maksimalkvotetillegg

  Fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske og lande 240 tonn vassild, hvorav 225 tonn er garantert og 15 tonn er et maksimalkvotetillegg.

  § 9 Bifangst

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av vassild ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når den kan avregnes fartøyets vassildkvote.

  Fartøy som ikke har adgang til å delta i vassildfisket kan ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Dette gjelder også fartøy med vassildtråltillatelse dersom maksimalkvoten er oppfisket eller direktefisket er stoppet.

  § 10 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fisket på en kvote, kan det ikke starte fisket på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 11 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta eller lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fisket.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 12 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  § 13 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 14 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 15 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  -----------------

  NWA/EW