J-278-2022: Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brosme og lange nord for 62° N i 2023.

  § 2. Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 10 454 tonn lange og 8 076 tonn brosme nord for 62° N.

  § 3. Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 4. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter brosme og lange når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 5. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 6. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023

  ------------------------

  MKRB/EW