J-271-2021: Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2022

Erstatter: J-215-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 2 Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62°N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a.    200.000 tonn torsk
  b.      47.000 tonn hyse
  c.      10.335 tonn blåkveite
  d.      14.098 tonn uer (Sebastes mentella)
  e.      27.800 tonn lodde
  f.        2.200 tonn uer (Sebastes norvegicus og Sebastes mentella) som bifangst
  g.    12.705 tonn sei som bifangst
  h.       5.000 tonn steinbit (direkte fiske og/eller bifangst)
  i.       76.739 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved
           Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.
  j.        2.500 tonn andre arter som bifangst. Kvoten gjelder bare arter som ikke er
            kvoteregulert og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvantaene som er angitt i første ledd bokstavene a til j er beregnet oppfisket.

  § 3 Fredningstid i fisket etter uer
   

  Det er forbudt å fiske uer med trål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

  § 4 Områder for bunntrål i fisket etter uer
   

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  7. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  8. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  9. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  10. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  11. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  12. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  13. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  14. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 10. mai bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°30,00` Ø 024°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Uavhengig av annet ledd, og med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

  § 5 Områder for flytetrål i fisket etter uer


  Før 1. mars er det bare tillatt å fiske uer med flytetrål innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30`, og videre til

  2. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

  3. N 72°00,00` Ø 014°40,00

  4. N 71°45,00` Ø 014°45,00`

  5. N 71°00,00` Ø 016°48,00`

  6. N 70°27,81` Ø 016°53,00`

  7. N 68°00,00` Ø 009°24,00`

  8. N 66°11,00` Ø 004°56,00`

  9. N 65°20,00` Ø 004°25,00`

  10. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Fra og med 10. mai er det bare tillatt å fiske uer med flytetrål innenfor følgende område i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 021°00`, og videre til

  2. N 73°17,88` Ø 021°00,00`

  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`

  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00

  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`

  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`

  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`

  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`

  10. N 66°11,00` Ø 004°56,00`

  11. N 65°20,00` Ø 004°25,00`

  12. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

  § 6 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 7 Fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 13.102 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  1.   N 73° 30' Ø 15° 00'

  2.   N 73° 00' Ø 14° 40'

  3.   N 72° 30' Ø 14° 40'

  4.   N 71° 45' Ø 15° 10'

  5.   N 71° 00' Ø 16° 54'

  6.   N 70° 14' Ø 16° 58'

  7.   N 69° 33' Ø 15° 32'

  8.   N 69° 09' Ø 13° 37'

  9.   N 68° 45' Ø 11° 20'

  10. N 67° 40' Ø 09° 27'

  11. N 67° 20' Ø 08° 40'

  12. N 67° 05' Ø 08° 00'

  13. N 66° 15' Ø 05° 40'

  14. N 64° 10' Ø 05° 40'

  15. N 63° 15' Ø 05° 00'

  16. N 62° 40' Ø 03° 00'

  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 8 Bifangst av kolmule

  Fartøy som ikke har kvote av kolmule kan ved fiske etter norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av kolmule i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 9 Bifangst av makrell

  Fartøy som ikke har kvote av makrell kan ved fiske etter kolmule og norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 10 Bifangst av norsk vårgytende sild

  Fartøy som ikke har kvote av norsk vårgytende sild kan ved fiske etter kolmule ha inntil 10 % bifangst av norsk vårgytende sild i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.

  --------------------

  HØ/EW