J-27-2023: Forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

Erstatter: J-162-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.02.2023

Forskrift om endring i forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

Innholdsfortegnelse:

   Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. februar 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59, § 62, § 63 og § 64.

  I

  I forskrift 20. september 2012 nr. 889 om merking av villfanget hummer som omsettes gjøres følgende endringer:

  § 4 skal lyde:

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 5 skal lyde:

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 62, § 63 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Nåværende § 5 blir ny § 6.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. september 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 41, 48, 53 og 67:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for hummer som omfattes av forskrift nr. 641 av 30. april 2010 om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar. Forskriften gjelder også for all etterfølgende omsetning av slik hummer.

  § 2 Merking av hummer

  Den som kjøper hummer i første hånd plikter å påføre hver enkelt hummer et identifikasjonsmerke godkjent av vedkommende salgslag som er ansvarlig for omsetningen i første hånd.

  Dersom hummer selges direkte til forbruker etter dispensasjon fra salgslaget (kaisalg), påligger merkeplikten vedkommende dispensasjonsinnehaver.

  Merkingen skal skje etter salgslaget anvisning.

  § 3 Forbud mot omsetning av umerket hummer

  Det er forbudt å kjøpe eller selge hummer som ikke er merket i samsvar med forskriften her.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 5 Straff

   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 62, § 63 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------------------

  TO/EW