J-269-2022: Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i britisk sone i 2023

Erstatter: J-126-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i britisk sone i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske i britisk sone i ICES´ statistikkområder 4, 2.a, 5.b og 6 i 2023.

  § 2. Soneadgang ved fiske etter bunnfisk i britisk sone i ICES` statistikkområde 4 (Nordsjøen)

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske 30 000 tonn bunnfisk i britisk sone i Nordsjøen.

  Soneadgangen gitt i første ledd omfatter ikke fiske etter pelagiske arter (sild, makrell, hestmakrell mv.), hai (pigghå mv.), arter som landes til industriformål (kolmule, øyepål, tobis mv.), skalldyr (krabber, reker, sjøkreps mv.) eller andre bunnorganismer (sjøpølser mv.).

  § 3. Begrensninger ved fiske etter bunnfisk i britisk sone i Nordsjøen

  Innenfor adgangen gitt i § 2 første ledd kan norske fartøy totalt ikke fiske mer enn:

  1. 1 500 tonn hyse
  2. 1 000 tonn hvitting
  3. 5 000 tonn lange
  4. 600 tonn blåkveite
  5.  1 500 tonn brosme
  6.  2 000 tonn lysing
  7.  1 000 tonn annen bunnfisk.

  Norske fartøy kan fiske torsk, sei og rødspette i britisk sone i Nordsjøen på de vilkår som fremgår i reguleringsforskriftene for disse artene for 2023.

  Norske fartøys fiske etter hvitting eller hyse i britisk sone i Nordsjøen kan stoppes dersom fangstene av hvitting eller hyse i norsk farvann, britisk sone og EU-sonen i ICES statistikkområde 4 overskrider den norske totalkvoten som er fastsatt for disse artene i tilsvarende område.

  § 4. Kvoter i britisk sone i ICES´ statistikkområder 2.a., 5.b. og 6

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske følgende kvanta innenfor nærmere angitte områder og vilkår i 2023:

  Art

  Tonn

  Britisk sone (ICES statistikkområde)

  Vilkår

  Lange

  1 300 tonn

  6

  Må fiskes med line

  Brosme

  380 tonn

  6

  Må fiskes med line

  Torsk

  15 tonn

  6

  Kun bifangst

  Blålange

  70 tonn

  6

  Kun bifangst

  Skjellbrosme

  100 tonn

  6

  Kun bifangst

  Andre arter

  20 tonn

  6

  Bifangst i langefisket

  Blåkveite

  700 tonn

  2.a, 5.b. og 6

  Må fiskes med line i område 6

  Andre arter

  40 tonn

  2.a., 5.b. og 6

  Bifangst i blåkveitefisket

  § 5. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan fastsette ytterligere begrensinger i § 3 dersom norske fartøys fiske avviker fra tradisjonelt omfang.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  ----------------------------

  AH/EW