J-267-2021: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2022

Erstatter: J-171-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2021 med hjemmel i lov 17.

  desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 4. Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 5. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.

  -------------------

  HØ/EW