J-266-2022: Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Erstatter: J-246-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 14. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og § 13.

  I

  I forskrift av 19.desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe gjøres følgende endringer:

  § 3 første ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med snøkrabbetillatelse etter konsesjonsforskriften fangste og lande inntil 7117 tonn snøkrabbe utenfor territorialfarvannet i 2023.

  § 3 annet ledd (endret) skal lyde:

  Av kvantumet i første ledd avsettes 62 tonn til forsknings- og forvaltningsformål.

  II

  Denne forskrift trer ikraft 1. januar 2023.

  Forskriften lyder eter dette:

  -----------------------

  Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 18.12.2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 13, § 16, § 36, § 37, § 47og § 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov om Svalbard av 17.juli 1925 nr.11 (Svalbardloven) § 4.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i norsk sjøterritorium og indre farvann, og på den norske kontinentalsokkelen. For norske fartøy gjelder forbudet også på andre lands kontinentalsokkel.

  § 2 Opphevet

  § 3 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med snøkrabbetillatelse etter konsesjonsforskriften fangste og lande inntil 7117 tonn snøkrabbe utenfor territorialfarvannet i 2023.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 62 tonn til forsknings- og forvaltningsformål.

  Dersom totalkvoten overfiskes, eller det gjenstår kvantum, kan Fiskeridirektoratet

  belaste eller godskrive inntil 10 % av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.

  § 4 Forbud mot fangst i visse perioder og innblanding av bløtkrabbe

  Det er forbudt å drive fangst av snøkrabbe og å ha snøkrabbeteiner i sjøen i perioden fra

  og med 1. juli til og med 31. oktober.

  Det er ikke tillatt å ha mer enn 20 % innblanding av bløtkrabbe i fangst etter snøkrabbe. Ved mer enn 20 % innblanding av bløtkrabbe i de enkelte fangster, skal fangsting stoppes og fartøyet skal skifte fangstfelt.

  Fartøy som fangster snøkrabbe skal rapportere om innblanding av bløtkrabbe i fangstene på e-post til fmc@fiskeridir.no i henhold til gjeldende retningslinjer for rapportering om innblanding av bløtkrabbe fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan forby fangst av snøkrabbe i perioder og områder dersom biologiske hensyn tilsier det.

  § 5 Opphevet

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser, dersom det er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 7 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6.juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015.

  -------------------

  HØ/EW